Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: A. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Β. 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

Έναρξη νέου προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ το Δελτίο Τυπου (έναρξη υποβολής αιτήσεων)

07-12-2022  Δείτε εδώ το ενημερωτικό του προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

07-12-2022 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

07-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΟΡΙΣΜΟΙ

 

A) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει  του Κανονισμού (ΕE) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis):

 

07-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση - De Minimis

 

07-12-2022 Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

 

20-12-2022 Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης (για Α. 3000 ανέργων ειδικών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων)

 

B) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει  του  του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής:

 

07-12-2022 Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης (για Β. 7000 ανέργων με εμπόδια ένταξης/επανένταξης στην αγορά εργασίας)

 

20-12-2022 Εγχειρίδιο Υποβολής Αίτησης (για Α. 3.000 ανέργων ειδικών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων)

 

07-12-2022 Υπεύθυνη Δήλωση ΓΑΚ

 

07-12-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΜΕ

 

07-12-2022 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΕ

 

Για υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ