alt_text

Συχνές Ερωτήσεις

 • Λόγοι Εγγραφής στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ
  • Τι δικαιώματα / οφέλη απορρέουν από την εγγραφή μου στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ;

   Μετά την εγγραφή του ο αναζητών εργασία/άνεργος έχει τα εξής δικαιώματα:

   • Σε περίπτωση απόλυσης, δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας: εάν διαπιστωθεί ότι ο απολυθείς άνεργος πληροί τις προϋποθέσεις προς επιδότηση (αν έχει συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων), υποβάλλει αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας
   • Υπόδειξη και παραπομπή σε θέση εργασίας αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κενή θέση ανάλογη των προσόντων του στο επάγγελμα που ενδιαφέρεται να απασχοληθεί ο άνεργος .
   • Καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος – διερεύνηση κατά τη συνέντευξη με τον αρμόδιο Υπάλληλο ΔΥΠΑ/ εξατομικευμένη προσέγγιση/ κατάρτιση ατομικού σχεδίου δράσης: προτάσεις για συμμετοχή του εγγεγραμμένου στο μητρώο ΔΥΠΑ - αναζητούντος εργασία σε δράσεις/ προγράμματα συμβουλευτικής, απασχόλησης ή κατάρτισης.
  • Μετά την εγγραφή μου στο μητρώο σε ποιόν θα πρέπει να απευθυνθώ για να με βοηθήσει στην αναζήτηση εργασίας;

   Μετά την εγγραφή σας στο μητρώο θα απευθυνθείτε σε έναν εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ ώστε να περάσετε από την διαδικασία της Εξατομικευμένης προσέγγισης.

   Η Εξατομικευμένη Προσέγγιση είναι μια διαδικασία που βασίζεται στη μοναδικότητα του κάθε ατόμου που αναζητά εργασία η οποία προέρχεται από τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα, την επαγγελματική του εμπειρία, τις ιδιαιτερότητες, τις γνώσεις και δεξιότητές του. Κατά συνέπεια, η διερεύνηση αυτών των στοιχείων καθώς και η σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης οδηγεί σε διαφορετικές, ανάλογες με το προφίλ του κάθε ανέργου δράσεις, ενώ διευκολύνει την άμεση και επιτυχή σύζευξη των καταγεγραμμένων ανέργων με τις ανάλογες θέσεις εργασίας που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις.

   Η διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης και η συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο, που σας παρακολουθεί, αποτελεί βασική προϋπόθεση, ώστε να ενημερώνεστε για τις διαθέσιμες δράσεις και τα προγράμματα έγκυρα και έγκαιρα. Επίσης, το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις εργασίας, που τυχόν προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή εποπτείας του ΚΠΑ στο οποίο απευθύνεστε. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι:

   • ειδικά οι θέσεις εργασίας, επιδοτούμενες ή μη, ανακύπτουν από τις ανάγκες της ελεύθερης αγοράς και δεν είναι πάντα εφικτή η αντιστοίχιση της ειδικότητάς σας με τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας, που γνωστοποιούνται στη ΔΥΠΑ
   • η αρχή στην οποία βασίζεται όλη η διαδικασία προώθησης στην απασχόληση βασίζεται στην αρχή της ισότιμης πρόσβασης στις παρερχόμενες υπηρεσίες καθώς και στην αρχή ίσης μεταχείρισης όλων των εξυπηρετούμενων πολιτών.
  • Πού μπορώ να πάρω πληροφορίες σχετικά με το πότε και που υλοποιούνται αυτές οι συμβουλευτικές υπηρεσίες;

   Οι σχετικές πληροφορίες δίνονται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες.

  • Εκτός από την αναζήτηση εργασίας, υπάρχουν άλλες δράσεις από τις οποίες θα μπορούσα να επωφεληθώ;

   Η ΔΥΠΑ εκτός από τον διαμεσολαβητικό ρόλο που έχει σχετικά με την σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας παρέχει και μια δέσμη ενισχυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα:

   Η Συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών έχει στόχο την ενθάρρυνση και παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης για τη δημιουργία επιχείρησης με βιώσιμες προοπτικές.

   1. Απευθύνεται σε ανέργους που επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.

   2. Η συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να μετατρέψει προοδευτικά την ιδέα του επιχειρηματικό σχέδιο και στη συνέχεια σε επιχείρηση με αυξημένες προοπτικές βιωσιμότητας.

   • Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια δυναμική διαδικασία που έχει ως στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου. Απευθύνεται σε ανέργους :

    1. Που δεν έχουν επιλέξει επάγγελμα /ειδικότητα και δεν ξέρουν τι θέλουν να κάνουν.

    2. Που είχαν μία ειδικότητα αλλά δεν ζητείται πλέον από την αγορά εργασίας.

    3. Που για κάποιους προσωπικούς ή άλλους λόγους επιθυμούν να αλλάξουν επάγγελμα.

   • Η Συμβουλευτική Αναζήτησης Εργασίας είναι μια ομαδική, δυναμική διαδικασία που έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει και να κινητοποιήσει τα μέλη της ομάδας να αναζητήσουν τα ίδια και να επιτύχουν μια θέση εργασίας στο συντομότερο δυνατόν, χρονικό διάστημα. Απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις ανέργους/ες :

    1. Που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης εργασίας,

    2. Που τα προσόντα τους ζητούνται από την αγορά εργασίας

    3. Έχουν σαφή επαγγελματικό στόχο (ένα ή δύο).

  • Είμαι εγγεγραμμένος στη ΔΥΠΑ εδώ και 6 μήνες. Έκανα εξατομικευμένη προσέγγιση με Εργασιακό Σύμβουλο, μου πρότεινε κάποιες ενέργειες, αλλά δυστυχώς ακόμα παραμένω άνεργος, χωρίς ουσιαστική λύση στο πρόβλημά μου.

   Η ΔΥΠΑ δεν δημιουργεί θέσεις εργασίες. Αποστολή της είναι η ενεργός διαμεσολάβηση για μια επιτυχή σύζευξη των προσόντων των ανέργων με τις διαθέσιμες κενές θέσεις, η αναζήτηση περισσότερων κενών θέσεων από τις επιχειρήσεις, η ενεργοποίηση του ανέργου για την αναζήτηση θέσεων που θα εξασφαλίσει την ένταξη ή επανένταξή του στην αγορά εργασίας.

   Σε κάθε περίπτωση πάντως προτείνονται ενέργειες προώθησης στην απασχόληση, καθώς και ομάδες συμβουλευτικής για την ενεργοποίηση των ανέργων, εξεύρεση της κατάλληλης θέσης και ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

 • Ερωτήσεις για Εγγραφή στα Μητρώα της ΔΥΠΑ
 • Ερωτήσεις για Ανανέωση Δελτίου Ανεργίας/Ψηφιακής Κάρτας ΔΥΠΑ
 • Ερωτήσεις για Διαγραφή Δελτίου Ανεργίας/Ψηφιακής Κάρτας ΔΥΠΑ
  • Σε ποιες περιπτώσεις διαγράφεται το δελτίο ανεργίας μου (ψηφιακή κάρτα);

   Το δελτίο ανεργίας διαγράφεται στις εξής περιπτώσεις:

   • Σε περίπτωση ανάληψης εργασίας είτε με τη μεσολάβηση της ΔΥΠΑ είτε με ενέργειες του ίδιου του ανέργου
   • Σε περίπτωση που οι αναζητούντες εργασία (αρθ.16 του ν.4921/2022) δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα αρθρ. 20,21,22, και 23 του ν.4921/2022 όπως εξειδικευονται στην υπ’ αριθμ. 5274/114/27.09.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. (ΦΕΚ 5078/Β’/28.09.2022),  
   • Σε περίπτωση μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας σε διάστημα 20 ημερών πριν την ημερομηνία λήξης του Δελτίου ανεργίας
   • Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του ανέργου στην αγορά εργασίας 
   • Σε περίπτωση στράτευσης
   • Σε περίπτωση συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος
   • Σε περίπτωση λήξης της άδειας διαμονής ή εργασίας αλλοδαπού (προκειμένου για πολίτες τρίτων χωρών)
   • Σε περίπτωση φοίτησης, μαθητείας, πρακτικής άσκησης
   • Σε περίπτωση κύριας ασφάλισης στον ΟΓΑ, ΝΑΤ
   • Σε περίπτωση κατάρτισης εάν δεν ισχύουν οι προυποθέσεις του αρ.34 του ν.4554/2018
   • Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής ανικανότητας για εργασία λόγω ασθένειας
   • Σε περίπτωση διοικητικής κράτησης ή φυλάκισης
   • Σε περίπτωση μετάβασης στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος ή στην περίπτωση που το διάστημα αυτό διατρέχει δύο συνεχόμενα έτη
  • Είμαι εγγεγραμμένος στο ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ εδώ και 6 μήνες. Έχω υποδειχθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης. Θα διακοπεί η εγγραφή μου;

   Σε περίπτωση που προτίθεστε να συμμετάσχετε σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης μπορείτε να διατηρήσετε την εγγραφή σας στο ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ και να συνεχίσετε να λαμβάνετε το επίδομα τακτικής ανεργίας που πιθανά δικαιούστε, εφόσον πληροίτε σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

   α) είστε εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,

   β) δηλώσετε τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στη ΔΥΠΑ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας(ψηφιακής κάρτας) από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία σας στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και να

   γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής σας σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

   Σε περίπτωση που δεν πληροίτε σωρευτικά τις τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις, το δελτίο ανεργίας(ψηφιακή κάρτα) θα διαγράφεται κατά την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης/εκπαίδευσης.

  • Έχω δελτίο ανεργίας(ψηφιακή κάρτα) και πρόσφατα προσλήφθηκα. Απαιτείται να ενημερώσω τη ΔΥΠΑ για τη διαγραφή του δελτίου μου;

   Ένας από τους λόγους διαγραφής του δελτίου ανεργίας (ψηφιακής κάρτας) είναι η ανάληψη εργασίας, η οποία κοινοποιείται στην Υπηρεσία της ΔΥΠΑ από τον Εργοδότη με ειδικό έντυπο αναγγελίας πρόσληψης μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» ή από τον ίδιο τον άνεργο εάν δεν το πράξει ο Εργοδότης όπως σαφώς έχει την υποχρέωση. Μέσω διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» γίνεται αυτόματη διαγραφή του δελτίου ανεργίας (ψηφιακής κάρτας) στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα.

  • Μου έγινε πρόσληψη για μια ημέρα. Αποχώρησα οικειοθελώς στο τέλος της ημέρας και στην ουσία δεν εργάστηκα καθόλου. Θα διαγραφεί το δελτίο μου;

   Η ανάληψη εργασίας από τον άνεργο καθιστά το άτομο μη διαθέσιμο και αποτελεί λόγο διαγραφής από το ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως της χρονικής διάρκειας της απασχόλησης αυτής. Στην περίπτωση αυτή επέρχεται αυτόματη λήξη της εγγραφής από το πληροφοριακό σύστημα της ΔΥΠΑ, λόγω πρόσληψης.  Η διαγραφή προκύπτει αυτόματα από το σύστημα καταγραφής κινητικότητας εργατικού δυναμικού μέσω διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», όπου μέσω κατάθεσης του σχετικού εντύπου είναι υπόχρεος ηλεκτρονικής υποβολής ο εκάστοτε εργοδότης με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

   Ωστόσο μετά την επανεγγραφή σας στη ΔΥΠΑ έχετε τη δυνατότητα βάσει του ν.4461/2017 να υποβάλετε αίτηση για αναγνώριση συνεχόμενου χρόνου ανεργίας αφαιρούμενου του χρονικού διαστήματος που απασχοληθήκατε καθώς και του διαστήματος που πιθανόν μεσολάβησε μέχρι την επαννεγραφή σας στη ΔΥΠΑ.

  • Απασχολήθηκα περιστασιακά μέσα στο προηγούμενο έτος και η ανεργία μου διακόπηκε. Μετά την τελευταία απασχόλησή μου έχω εγγραφεί ξανά ως άνεργος. Χάνω όλη την προηγούμενη ανεργία μου;

   Με το άρθρ. 92 του ν. 4461/2017 (Α’/38/28.03.2017), όπως ισχύει, δίνεται η ευκαιρία σε όσους απασχολούνται περιστασιακά να αναγνωρίζουν συνεχόμενο χρόνο ανεργίας αφαιρούμενου του χρονικού διαστήματος που απασχολήθηκαν καθώς και κάθε χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο. Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

   • Ο αριθμός των ημερών απασχόλησης που πραγματοποίησαν εντός του δωδεκαμήνου που προηγείται της αίτησής τους να μην υπερβαίνει τα εβδομήντα.
   • Κατά την ημερομηνία έναρξης του δωδεκάμηνου πριν την αίτηση να ήταν εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο.
   • Να μην έχει διαγραφεί η ψηφιακή κάρτα για άλλο λόγο εκτός της πρόσληψης μέσα στο δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησής τους.

   Εφόσον το αίτημά σας εγκριθεί βάσει του άρθρου 92 του ν.4461/2017, στην βεβαίωση χρόνου ανεργίας θα αναφέρεται συνεχόμενος χρόνος ανεργίας αφαιρουμένων:

   • των διαστημάτων απασχόλησης καθώς και
   • του χρόνου που πιθανόν μεσολαβεί μέχρι την επανεγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο, τα οποία δεν προσμετρώνται στον συνολικό χρόνο ανεργίας.
 • Βεβαιώσεις Ανεργίας/Εγγραφής στο ψηφιακό μητρώο ΔΥΠΑ
  • Ποιους τύπους βεβαιώσεων μπορώ να εκδώσω και με ποιο τρόπο;

   Οι τύποι βεβαιώσεων που μπορείτε να εκδώσετε είναι:

   1. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας
   2. Βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας
   3. Βεβαίωση οικονομικών συναλλαγών
   4. Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης
   5. Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών
   6. Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας εως 29 ετών 

   Οι ανωτέρω βεβαιώσεις εκδίδονται: 

    

          7.Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών

          8.Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω

          9.Βεβαίωση ανεργίας για την προαιρετική ασφάλιση (ν.2874/00)

   Οι ανωτέρω βεβαιώσεις παρέχονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ (http://www.oaed.gr/e-services

  • Για την έκδοση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας απαιτείται να πληκτρολογήσω ημερομηνίες;

   Για έκδοσης βεβαίωσης χρόνου ανεργίας, όταν το δελτίο ανεργίας(ψηφιακή κάρτα) είναι σε ισχύ, δεν χρειάζεται να πληκτρολογούνται  ημερομηνίες. Εκδίδεται η βεβαίωση με τις ημερομηνίες από την έκδοση της κάρτας έως την ημέρα έκδοσης της βεβαίωσης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν συμπληρωθούν ημερομηνίες που δεν ταυτίζονται με την έναρξη του δελτίου και την τρέχουσα ημερομηνία, δεν εκδίδεται βεβαίωση.

  • Μπορώ να πάρω βεβαίωση για παλιό διάστημα ανεργίας;

   Για έκδοση βεβαίωσης ληγμένου διαστήματος ανεργίας (δελτία ανεργίας που δεν είναι σε ισχύ), πρέπει να συμπληρωθούν οι σωστές ημερομηνίες έναρξης και λήξης. Σε περίπτωση που καταχωρείται διάστημα μικρότερο ή μεγαλύτερο από το καταχωρημένο, δεν εκδίδεται βεβαίωση.

 • Βεβαιώσεις Ανεργίας
  • Έκδοση Κλειδαρίθμου
  • Ερωτήσεις σχετικά με τις Κυρώσεις επιδοτούμενων ανέργων
  • Ερωτήσεις σχετικά με το Επίδομα Γονικής Άδειας
   • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του Επιδόματος Γονικής Αδείας;

    Το επίδομα Γονικής Αδείας καταβάλλεται από τη Δ.ΥΠ.Α για τους δύο (2) πρώτους μήνες της 4μηνης γονικής αδείας, η οποία χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4808/2021, με την προϋπόθεση της ανάρτησης του Εντύπου Ε.14 - Βεβαίωσης Εργοδότη για τη χορήγηση αυτής - στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ & το τέκνο να μην έχει συμπληρώσει τα οκτώ (8) έτη της ηλικίας του.

     

   • Την παροχή τη δικαιούται ο ένας ή και οι δύο γονείς;

    Και οι δύο γονείς δικαιούνται την παροχή για το ίδιο παιδί, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν λάβει τη γονική άδεια με την ανάρτηση του Εντύπου Ε.14.

   • Υπάρχει προθεσμία για την υποβολή της αίτησης για το Επίδομα Γονικής Αδείας;

    Η αίτηση για τη χορήγηση της επιδότησης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε μετά τη χορήγηση της γονικής αδείας & την ανάρτηση από τον εργοδότη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Εντύπου Ε.14, & πριν από τη συμπλήρωση των οκτώ (8) ετών της ηλικίας του τέκνου.

   • Σε τι ποσό ανέρχεται το επίδομα γονικής αδείας & κάθε πότε καταβάλλονται οι πληρωμές;

    Το μηνιαίως καταβαλλόμενο ποσό (μικτό) ισούται με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό, ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης (πλήρους, μερικής, εκ περιτροπής). Καταβάλλεται, επίσης, αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

    Οι πληρωμές καταβάλλονται ανά ημερολογιακό μήνα μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης.

   • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Γονικής Αδείας από τον εργοδότη;

    Για τη χορήγηση της γονικής αδείας, ο εργαζόμενος γονέας πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα (1) έτος εργασίας (συνεχόμενης ή με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου) στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν ορίζεται ευνοϊκότερα από ειδική διάταξη ή συμφωνία (γραπτή ή προφορική) εργοδότη - εργαζομένου/-ης. Επίσης, αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, ο γονέας δικαιούται γονική άδεια για καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, εκτός αν υπάρχει ευνοϊκότερη ρύθμιση ή συμφωνία (γραπτή ή προφορική) μεταξύ εργοδότη-εργαζομένου/-ης. Οι γονείς διδύμων/πολυδύμων τέκνων δικαιούνται εκ της νομοθετικής διάταξης να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά, διακεκομμένα ή και συνεχόμενα, εφόσον το αιτηθούν.

   • Με ποιον τρόπο λαμβάνεται η παροχή όταν η γονική άδεια λαμβάνεται με ευέλικτο τρόπο (τμηματικά/μεμονωμένες ημέρες/μειωμένο ημερήσιο ωράριο);

    Σε όλες τις περιπτώσεις, με τη συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού μήνα υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις ημέρες/ώρες γονικής αδείας που έχουν ληφθεί εντός του μηνός αυτού, σύμφωνα με το Έντυπο Ε.14 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, & το δικαιούμενο ποσό καταβάλλεται μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης κατά τον επόμενο μήνα. 

     

     

     

   • Ποια είναι η διάρκεια της επιδότησης;
    • Κάθε γονέας δικαιούται 2 μήνες επιδότησης γονικής αδείας για το κάθε παιδί.
    • Γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων πολύδυμων τέκνων δικαιούνται να λάβουν επιδότηση για δύο (2) μήνες επιπλέον άπαξ, δηλαδή ανεξαρτήτως του αριθμού των παιδιών που γεννήθηκαν μαζί. Επισημαίνεται ότι οι μήνες αυτοί θα πρέπει να αντιστοιχούν σε διάστημα γονικής αδείας (π.χ. γονέας διδύμων ο οποίος λαμβάνει 4 μήνες γονικής αδείας για το κάθε τέκνο, δλδ συνολικά 8 μήνες, θα επιδοτηθεί από 2 μήνες για έκαστο τέκνο & για 2 επιπλέον μήνες άπαξ, ήτοι συνολικά για 6 μήνες).
    • Γονείς μόνοι οι οποίοι ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα ή με οποιονδήποτε νομίμως προβλεπόμενο τρόπο, δικαιούνται διπλάσιο χρονικό διάστημα γονικής αδείας & επιδότησης (π.χ. μονογονέας ο οποίος λαμβάνει 8 (4*2) μήνες γονικής αδείας για το ένα τέκνο, θα επιδοτηθεί για 4 (2*2) μήνες).

     

   • Κατά τη διάρκεια της γονικής αδείας/παροχής οι δικαιούχοι ασφαλίζονται;

    Ναι, ο χρόνος του τμήματος της άδειας κατά τον οποίο ο εργαζόμενος λαμβάνει επίδομα από τη Δ.ΥΠ.Α. λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του οικείου ασφαλιστικού φορέα, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο η Δ.ΥΠ.Α. παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τη Δ.ΥΠ.Α.

    Για τον μη επιδοτούμενο χρόνο γονικής άδειας, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του ασφαλιστικού δικαιώματος όσο και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης, ο γονέας δύναται να αποκτήσει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ασφαλιστικό του φορέα κατόπιν αναγνώρισης του χρόνου απουσίας του, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2084/1992 (Α’ 165), εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί να του καταβάλει αποδοχές ο εργοδότης.

    Γενικότερα, ο χρόνος απουσίας των εργαζομένων από την εργασία τους λόγω γονικής αδείας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσής τους.

   • Σε ποιες περιπτώσεις διακόπτεται η επιδότηση & μπορεί να συνεχιστεί;

    Η επιδότηση διακόπτεται είτε κατόπιν αίτησης του/της δικαιούχου είτε αν για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η γονική άδεια (π.χ. Λύση της εργασιακής σχέσης, χορήγηση αδειών που υποχρεωτικά χορηγούνται στον/ην εργαζόμενο/η, όπως αναρρωτική άδεια κ.α.).

    Σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης και ανανέωσης ή παράτασης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύναψης σύμβασης εργασίας με νέο εργοδότη, η επιδότηση δύναται να συνεχιστεί εφόσον συνεχιστεί η γονική άδεια, κατόπιν ανάρτησης νέου Ε.14 για τη χορήγηση υπολειπόμενου διαστήματος αδείας.

    Γενικότερα, το υπόλοιπο της άδειας & επιδότησης μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο (συνέχιση) υπό την προϋπόθεση το τέκνο να μην έχει συμπληρώσει τα 8 έτη.

   • Πώς υποβάλλεται η αίτηση για το Επίδομα Γονικής Αδείας;

    Η υποβολή της αίτησης γίνεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ μέσω του εξής συνδέσμου:  https://parentalbenefits.dypa.gov.gr/app/pbnf/r/opsm/esrv/login?sr=01

    Δείτε Εδώ Τις Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Επιδόματος Γονικής Αδείας

   • Ποιοι είναι δικαιούχοι της επιδότησης;

    Δικαιούχοι του επιδόματος γονικής αδείας είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς (φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Α.Κ.) ή πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα παιδιών έως οκτώ (8) ετών, που απασχολούνται:

    α) στον ιδιωτικό τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων προσωρινής απασχόλησης του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), & με έμμισθη εντολή,

    β) στον δημόσιο τομέα, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ) ή έμμισθης εντολής εφόσον δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 53 του ν. 3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» και άρθρ. 60 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», ως ισχύουν, &

    γ) στην Αμερικανική Ναυτική Ευκολία Σούδας μέσω πρόσληψης από την Πολεμική Αεροπορία,

    στους οποίους χορηγείται από τον εργοδότη γονική άδεια. Η εν λόγω άδεια διαρκεί για κάθε παιδί έως τέσσερις (4) μήνες & μπορεί να ληφθεί είτε συνεχόμενα για όλο το 4μηνο είτε ευέλικτα (δλδ τμηματικά ένα μέρος του 4μήνου ή με άλλον ευέλικτο τρόπο, π.χ. με τη μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου για κάποιες ώρες εντός της εργάσιμης ημέρας ή μεμονωμένες ημέρες αδείας εντός των εργάσιμων ημερών ανά εβδομάδα/μήνα).

    Το επίδομα καταβάλλεται για τους δύο (2) πρώτους μήνες της άδειας για κάθε τέκνο.

  • Ερωτήσεις σχετικά με Επιδόματα Ανεργίας
  • Ερωτήσεις σχετικά με την Hλεκτρονική Aίτηση για την Tακτική Eπιδότηση Aνεργίας
  • Ερωτήσεις σχετικά με Παροχές Μητρότητας
   • Ειδική παροχή Προστασίας Μητρότητας
    • Είναι υποχρεωτική η χορήγηση της άδειας από τον εργοδότη;

     Ναι, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την εργαζόμενη ένα μήνα πριν την έναρξή της.

    • Το παιδί μου απεβίωσε. Μπορώ να λάβω την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας;

     Ναι, εφόσον ο εργοδότης έχει χορηγήσει την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις, η παροχή χορηγείται ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το παιδί δε βρίσκεται στη ζωή.

    • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

     Ναι. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί στα ΚΕΠ και μέσω εκπροσώπου, ο οποίος πρέπει να έχει νόμιμη εξουσιοδότηση από τη δικαιούχο του βοηθήματος.

    • Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση;

     Η αίτηση υποβάλλεται εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας.

    • Ο χρόνος απουσίας από την εργασία είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας;

     Ναι, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της άδειας, της προϋπηρεσίας, τον καθορισμό της αμοιβής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης αλλά και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας κλπ.

    • Πώς συμπληρώνεται η αίτηση μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΔΥΠΑ;

     Αφού εισέλθετε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ επιλέγετε “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ” και στη συνέχεια «ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ». Ακολουθούν τα εξής στάδια:
     1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ελέγξτε τα προσωπικά σας στοιχεία και επιλέξτε το κουμπί «Ενημέρωση στοιχείων» προκειμένου να τα επικαιροποιήσετε. Προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων σας, και ιδίως της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (email) ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί σας.
     2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: (Συμπληρώνετε τα πεδία πατώντας στο μολυβάκι) Σχετικά με τη δήλωση ή αλλαγή του Αριθμού του Καταθετικού σας Λογαριασμού (IBAN), θα επιλέξετε στα στοιχεία συναλλασσόμενου, το κουμπί "Αλλαγή IBAN Λογαριασμού". Ακολούθως θα καταχωρίσετε το IBAN στο σχετικό πεδίο και θα επισυνάψετε το έγγραφο πιστοποίησης. Πατώντας το κουμπί "Τροποποίηση" καταγράφεται στην αίτηση ο νέος IBAN και στα επισυναπτόμενα προστίθεται το έγγραφο πιστοποίησης IBAN.
     Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ: Συμπληρώστε την ημερομηνία πίστωσης της τελευταίας καταβολής από τον e-ΕΦΚΑ του επιδόματος της μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) στο τραπεζικό λογαριασμό σας.
     Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ-ΛΟΧΕΙΑΣ: Συμπληρώστε την ημερομηνία όπως αναγράφεται στη Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ.
     Γ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΟΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΑΔΕΙΑΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ: Αν έχετε λάβει την ισόχρονη άδεια, συμπληρώστε την ημερομηνία λήξης αυτής, όπως αναγράφετε στη Βεβαίωση Εργοδότη.
     Δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ: Συμπληρώστε το πεδίο μόνο εφόσον έχετε λάβει την ετήσια άδεια σας μετά την άδεια κυοφορίας-λοχείας επειδή δεν χωρούσε με βάση τις ετήσιες προθεσμίες να χορηγηθεί μετά από αυτήν.
     Επισύναψη εγγράφων: Επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δείτε τη συχνή ερώτηση Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της παροχής;) Για κάθε επιπλέον δικαιολογητικό πατήστε το κουμπί «Νέο επισυναπτόμενο».
     3. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Ελέγξτε τα στοιχεία που καταχωρήσατε. Προβείτε σε αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της αίτησης. Εφόσον συμφωνείτε πατήστε «Υποβολή». Η αίτησή σας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
     ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όποιο στάδιο της υποβολής της αίτησης επιλέξετε το κουμπί «ΕΞΟΔΟΣ» η αίτησή σας δεν θα υποβληθεί αλλά θα αποθηκευτεί προσωρινά.

    • Μπορώ να λάβω την ετήσια κανονική άδεια πριν την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας;

     Ναι.

    • Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή της παροχής;

     Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση είναι τα εξής:

     • Βεβαίωση Εργοδότη (Υποδειγμα 1_Μητέρα) από την οποία θα προκύπτει η ενεργός εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ωρών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης (και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους), η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης ο φορέας επικουρικής ασφάλισης και το ύψος των εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου,

     • Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας – λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή τ. Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων),

     • Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr της δικαιούχου με την οποία δηλώνει τη μεταβίβαση ή μη τμήματος της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας προς τον πατέρα του τέκνου συνολικής διάρκειας έως επτά (7) ημερολογιακών μηνών (Βλ. Υπόδειγμα κειμένου της ΥΔ για μεταβίβαση) & ότι έλαβε γνώση για τις υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της επιδότησης (Βλ. Υπόδειγμα κειμένου της ΥΔ για υποχρεώσεις),

      

     • Άδεια διαμονής ή εργασίας στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών.

      

     Ειδικότερα, οι θετές μητέρες, πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα πρέπει να υποβάλουν κατά περίπτωση και τα εξής:

     α) Βεβαίωση Τοποθέτησης Ανηλίκου σε Θετή Οικογένεια, εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα εποπτείας της υιοθεσίας, μέσω της οποίας αποδεικνύεται η ημερομηνία ένταξης του θετού τέκνου στην οικογένεια,

     ή

     β) Συμβολαιογραφικό έγγραφο που έχει συναφθεί μεταξύ της θετής μητέρας με τον/τους φυσικό/-ούς γονέα/-είς του παιδιού, στις περιπτώσεις της φυσικής παράδοσης του παιδιού για φροντίδα και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία από τον/τους φυσικό/-ούς γονέα/-είς προς τη θετή μητέρα,

     ή

     γ) Αποδεικτικό της ημερομηνίας, κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει αλλοδαπή απόφαση υιοθεσίας από τη θετή μητέρα.

     Επιπλέον, σε περίπτωση μεταβίβασης τμήματος της άδειας/παροχής προς τον πατέρα, η μητέρα θα συνυποβάλλει στην αίτησή της & τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα για λογαριασμό του πατέρα:

     • Βεβαίωση Εργοδότη (Υπόδειγμα 2_Πατέρας) χορήγησης της Ειδικής Άδειας Προστασίας Μητρότητας με το/τα χρονικό/-ά διάστημα/-τα της μεταβιβαζόμενης σε αυτόν ειδικής άδειας,
     • Υπεύθυνη Δήλωση του πατέρα εκδοθείσας μέσω gov.gr στην οποία θα δηλώνει το/τα διάστημα/-ήματα της αδείας που θα κάνει χρήση ο ίδιος, καθώς και ότι έλαβε γνώση για τις υποχρεώσεις του κατά τη διάρκεια της επιδότησης (Βλ. Υπόδειγμα κειμένου της ΥΔ),
     • Αποδεικτικό του Αριθμού του Τραπεζικού Λογαριασμού ΙΒΑΝ του πατέρα

      

     *Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης της αρχικής ΥΔ της μητέρας αναφορικά με τη μεταβίβαση ή μη του δικαιώματός της στον πατέρα, θα πρέπει να συνυποβάλλονται και από τους δύο γονείς τροποποιημένες Βεβαιώσεις Εργοδότη (βλ. Υποδείγματα 1 και 2 ) ως προς τα νέα διαστήματα της ειδικής άδειας που τους χορηγούνται.

    • Μπορεί να είναι δικαιούχος και ο πατέρας σε περίπτωση που δεν κάνει χρήση η μητέρα;

     Υπάρχει η δυνατότητα μεταβίβασης από τη μητέρα προς τον πατέρα του τέκνου τμήματος της οικείας άδειας & παροχής συνολικής διάρκειας έως επτά (7) ημερολογιακών μηνών, υπό τις προϋποθέσεις να είναι η ίδια η μητέρα δικαιούχος σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς ωστόσο να απαιτείται να έχει κάνει χρήση τμήματος αυτής προηγουμένως, & υπό την προϋπόθεση ότι και ο πατέρας:

     • βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης α) στον ιδιωτικό τομέα, β) με συμβάσεις ή σχέσεις μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), ή γ) με σύμβαση με την Πολεμική Αεροπορία για απασχόληση στην Αμερικανική Ναυτική Ευκολία Σούδας, &
     • είναι ασφαλισμένος στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή τ. Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων).

     Σημειώνεται ότι δεν ενδιαφέρει η σειρά που οι γονείς θα κάνουν χρήση της άδειας συμπληρωματικά μεταξύ τους, δηλαδή η μητέρα μπορεί να ασκήσει πρώτη τμήμα του ως άνω δικαιώματος και να μεταβιβάσει το υπόλοιπο στον πατέρα, αντιστρόφως ή να γίνουν περισσότερες από μία εναλλαγές με κοινές ως προς το περιεχόμενο υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων.

     Στην περίπτωση της μεταβίβασης, η αίτηση υποβάλλεται από τη μητέρα μέσω των e-services ΔΥΠΑ εντός της 60ήμερης αποκλειστικής προθεσμίας από την έναρξη της ειδικής άδειας της οποίας η ίδια είναι δικαιούχος, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα τόσο της ιδίας όσο και του πατέρα.

     Το καταβαλλόμενο στον πατέρα ποσό είναι αυτό το οποίο θα ελάμβανε η εργαζόμενη μητέρα με βάση το δικό της εργασιακό καθεστώς (πλήρους & μερικής απασχόλησης) & η ασφάλιση ακριβώς η ίδια με αυτήν της μητέρας.

      

    • Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

     Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στο e-services.

    • Σε τι ποσό ανέρχεται η ειδική παροχή;

     Το καταβαλλόμενο μικτό μηνιαίο ποσό είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Προκειμένου για τις μερικώς απασχολούμενες, μέχρι και τέσσερις ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω αναφερόμενου. Με βάση τα ποσά αυτά, καταβάλλεται επίσης αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

    • Είμαι τεκμαιρόμενη μητέρα έχοντας αποκτήσει τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας / Είμαι θετή μητέρα, έχοντας υιοθετήσει τέκνο. Μπορώ να λάβω την Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας;

     Oι τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρ. 1464 του ΑΚ, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών, είναι δικαιούχοι της Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας εφόσον πληρούν και τις ως άνω προϋποθέσεις.

      

    • Πως υπολογίζεται το Δ/Χ, Δ/Π και το επίδομα άδειας;

     Η χρονική περίοδος υπολογισμού του  Δ/Χ είναι από 1/5 – 31/12 και για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες αντιστοιχούν δύο (2) ημερομίσθια.

     Η χρονική περίοδος υπολογισμού του Δ/Π είναι από 1/1 – 30/4 και για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες αντιστοιχεί ένα (1) ημερομίσθιο.

     Αναφορικά με το επίδομα άδειας, για κάθε μήνα αντιστοιχεί ένα (1) ημερομίσθιο. 

    • Είναι ο χρόνος αυτός συντάξιμος για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ;

     Ναι, η ΔΥΠΑ υποχρεούται να αποδίδει στον eΕΦΚΑ τις προβλεπόμενες εισφορές για τον κλάδο σύνταξης και ασθένειας της δικαιούχου, καθώς επίσης και στον φορέα επικουρικής της ασφάλισης. Αναλυτικότερα, από το μηνιαίο ποσό που καταβάλλεται παρακρατείται η προβλεπόμενη εργατική εισφορά, την οποία αποδίδει στον eΕΦΚΑ, μαζί με την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τη ΔΥΠΑ.

    • Είμαι εργαζόμενη σε φορέα του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Δικαιούμαι την παροχή;

     Οι εργαζόμενες σε υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε αυτές η εργατική νομοθεσία και όσες έχουν προσληφθεί με σύμβαση έμμισθης εντολής είναι δικαιούχοι της Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας, όχι από τη ΔΥΠΑ, αλλά από τον φορέα στον οποίο ανήκουν οργανικά ή από τον φορέα στον οποίο υπηρετούν και επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία τους.

    • Δεν έχω λάβει ποτέ παροχές από τη ΔΥΠΑ. Τι πρέπει να κάνω για να λάβω την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας;

     Υποβολή αίτησης μέσω των e-Υπηρεσιών της ΔΥΠΑ όπως περιγράφεται παρακατω:

     H σύνδεση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ πραγματοποιείται με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet, πατώντας εδώ, μέσω της επιλογής «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ». Αν είστε ήδη πιστοποιημένος χρήστης θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αν δεν είστε πιστοποιημένος χρήστης θα οδηγηθείτε στη σελίδα μέσω της οποίας θα γίνει η εγγραφή σας στο σύστημα και στη συνέχεια θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
     Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε προσωπικούς κωδικούς TAXISNET, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη ΓΓΠΣ για την απόκτηση τους μέσω της εγγραφής στην Υπηρεσία Πιστοποίησης και μετά να συνδεθείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία. Δεν απαιτείται κλειδάριθμος.

      

    • Τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση που επιθυμώ να επιστρέψω στην εργασία μου πριν τη λήξη της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας;

     Θα πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2 όπου ανήκετε και να ζητήσετε τη διακοπή της παροχής από την ημερομηνία επιστροφής στην εργασία σας. Η ενημέρωση της Υπηρεσίας πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα σε 8 ημέρες από την επιστροφή στην εργασία και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης.

    • Ποια είναι η σειρά χορήγησης της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας σε σχέση με τις λοιπές νόμιμες άδειες και πότε αρχίζει η Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας;

     Η σειρά χορήγησης της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας σε σχέση με τις λοιπές νόμιμες άδειες είναι η ακόλουθη: Άδεια Μητρότητας (Κυοφορίας-Λοχείας), Ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια (Εφόσον χορηγηθεί κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη), Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας. Σχετικά με την ετήσια κανονική άδεια, σημειώνεται ότι μπορεί να προηγηθεί ή να ακολουθήσει την Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας, ανάλογα και με τις προβλεπόμενες προθεσμίες για τη χορήγησή της (έως και τις 31.03 του επόμενου ημερολογιακού έτους).

     Η Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας αρχίζει την αμέσως επόμενη ημέρα από τη λήξη των ανωτέρω αδειών.

    • Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

     Η αίτηση υποβάλλεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. στον εξής σύνδεσμο:   https://parentalbenefits.dypa.gov.gr/app/pbnf/r/opsm/esrv/login?sr=02

    • Πότε διακόπτεται η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας;

     Η παροχή διακόπτεται λόγω:

     • Λύσης για οποιονδήποτε λόγο της εργασιακής σχέσης της μητέρας, εκτός από τις περιπτώσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου οι οποίες ανανεώνονται την αμέσως επόμενη ημέρα από τη λήξη της προηγούμενης ή πρόσληψης σε νέο εργοδότη την αμέσως επόμενη ημέρα από τη λύση της σχέσης εργασίας με τον προηγούμενο, με την υποχρέωση υποβολής της ανανεωμένης ή νέας σύμβασης εργασίας & της σχετικής βεβαίωσης από τον εργοδότη για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.
     • Απασχόλησης στον εργοδότη μετά από σχετική αίτηση διακοπής της παροχής από την δικαιούχο.

     Επίσης, πρέπει να τονίζεται ότι ισχύει απαγόρευση απόλυσης έως και δέκα οχτώ μήνες από τον τοκετό, εκτός εάν ισχύει σπουδαίος λόγος ο οποίος δεν σχετίζεται με μειωμένη απόδοση της γυναίκας λόγω της βιολογικής της κατάστασης.

     Στην περίπτωση μεταβίβασης στον πατέρα, η παροχή διακόπτεται για τους ίδιους λόγους με τη μητέρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατή η χορήγηση της παροχής και πάλι στη μητέρα, εφόσον υποβάλει νέα Υπεύθυνη Δήλωση & νέα Βεβαίωση Εργοδότη με το χορηγούμενο διάστημα της οικείας άδειας.

     • Επισημαίνεται, ακόμη, ότι στον πατέρα η παροχή διακόπτεται και για οποιονδήποτε λόγο η μητέρα παύσει να είναι η ίδια δικαιούχος της άδειας & της παροχής.
     • Προκειμένου για πολίτες τρίτων χωρών, επέρχεται διακοπή της επιδότησης και σε περίπτωση λήξης της άδειας διαμονής ή εργασίας εντός της περιόδου καταβολής, & μη προσκόμισης βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος ανανέωσης.

      

      

    • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας;

     Για τη χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας της Μητρότητας θα πρέπει να:

     • έχετε λάβει παροχές μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή τ. Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων)

     • να υπάρχει ενεργός εργασιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και η απασχόληση με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης α) στον ιδιωτικό τομέα, β) με συμβάσεις ή σχέσεις μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης, του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), ή γ) με σύμβαση με την Πολεμική Αεροπορία για απασχόληση στην Αμερικανική Ναυτική Ευκολία Σούδας.

   • Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας
    • Το παιδί μου απεβίωσε. Μπορώ να λάβω συμπληρωματικές παροχές μητρότητας;

     Ναι. Η παροχή χορηγείται ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το παιδί δε βρίσκεται στη ζωή.

    • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

     Ναι. Η αίτηση υποβάλλεται στα ΚΕΠ και μέσω εκπροσώπου, ο οποίος πρέπει να έχει νόμιμη εξουσιοδότηση από τη δικαιούχο του βοηθήματος.

    • Ποιο είναι το ποσό που καταβάλλεται;

     Οι παροχές μητρότητας είναι ίσες με τη διαφορά που προκύπτει αν από τις αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης αφαιρεθεί το επίδομα που κατέβαλε ο e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) για το ίδιο χρονικό διάστημα.

    • Είμαι τεκμαιρόμενη μητέρα έχοντας αποκτήσει τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας / Είμαι θετή μητέρα, έχοντας υιοθετήσει τέκνο. Μπορώ να λάβω τις Συμπληρωματικές Παροχές Μητρότητας;

     Oι τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρ. 1464 του ΑΚ, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, καθώς και οι εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών, είναι δικαιούχοι αναλογίας συμπληρωματικών παροχών μητρότητας για το χρονικό διάστημα της άδειας λοχείας (9 εβδομάδες), εφόσον πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις.

    • Πώς συμπληρώνεται η αίτηση μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΔΥΠΑ;

     Αφού εισέλθετε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ επιλέγετε «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» και στη συνέχεια «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ». Ακολουθούν τα εξής στάδια:
     1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ελέγξτε τα προσωπικά σας στοιχεία και επιλέξτε το κουμπί «Ενημέρωση στοιχείων» προκειμένου να τα επικαιροποιήσετε. Προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων σας, και ιδίως της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (email) ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί σας.
     2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ: (Συμπληρώνετε τα πεδία πατώντας στο μολυβάκι)
     Σχετικά με τη δήλωση ή αλλαγή του Αριθμού του Καταθετικού σας Λογαριασμού (IBAN), θα επιλέξετε στα στοιχεία συναλλασσόμενου, το κουμπί "Αλλαγή IBAN Λογαριασμού". Ακολούθως θα καταχωρίσετε το IBAN στο σχετικό πεδίο και θα επισυνάψετε το έγγραφο πιστοποίησης. Πατώντας το κουμπί "Τροποποίηση" καταγράφεται στην αίτηση ο νέος IBAN και στα επισυναπτόμενα προστίθεται το έγγραφο πιστοποίησης IBAN.
     Α. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ: Συμπληρώστε την ημερομηνία πίστωσης της τελευταίας καταβολής από τον e-ΕΦΚΑ του επιδόματος της μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) στο τραπεζικό λογαριασμό σας. [ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την ημερομηνία αυτή και εντός τριμήνου έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για την παροχή αυτή].
     Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΟΦΟΡΙΑΣ-ΛΟΧΕΙΑΣ: Συμπληρώστε την ημερομηνία όπως αναγράφεται στη Βεβαίωση επιδόματος μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ.
     Γ. ΠΟΣΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΥ: Καταγράψτε το ποσό των μικτών αποδοχών ή του μικτού ημερομισθίου που δικαιούστε από τον εργοδότη σας κατά το χρόνο έναρξης της άδειας κυοφορίας.
     Επισύναψη εγγράφων: Επισυνάψτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δείτε τη συχνή ερώτηση: Ποια δικαιολογητικά πρέπει να επισυνάψω στην ηλεκτρονική αίτηση;). Για κάθε επιπλέον δικαιολογητικό πατήστε το κουμπί «Νέο επισυναπτόμενο».
     3. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Ελέγξτε τα στοιχεία που καταχωρήσατε. Προβείτε σε αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της αίτησης. Εφόσον συμφωνείτε πατήστε «Υποβολή». Η αίτησή σας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
     ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όποιο στάδιο της υποβολής της αίτησης επιλέξετε το κουμπί «ΕΞΟΔΟΣ» η αίτησή σας δεν θα υποβληθεί αλλά θα αποθηκευτεί προσωρινά.

    • Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση;

     Η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την εξόφληση των παροχών μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ.

    • Σε ποια υπηρεσία ΚΠΑ2 υποβάλλεται η αίτηση;

     Η αίτηση για την εν λόγω παροχή υποβάλλεται προς την υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας της ενδιαφερόμενης.

    • Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

     Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία παραλαμβάνετε από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεστε, ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις e-services ΔΥΠΑ.

    • Δεν έχω λάβει ποτέ παροχές από τη ΔΥΠΑ. Τι πρέπει να κάνω για να λάβω τις συμπληρωματικές παροχές μητρότητας;

     Υποβολή αίτησης μέσω των e-Υπηρεσιών της ΔΥΠΑ όπως περιγράφεται παρακατω:

     H σύνδεση στις e-υπηρεσίες της ΔΥΠΑ πραγματοποιείται με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet, πατώντας εδώ, μέσω της επιλογής «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΓΓΠΣ». Αν είστε ήδη πιστοποιημένος χρήστης θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αν δεν είστε πιστοποιημένος χρήστης θα οδηγηθείτε στη σελίδα μέσω της οποίας θα γίνει η εγγραφή σας στο σύστημα και στη συνέχεια θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
     Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε προσωπικούς κωδικούς TAXISNET, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη ΓΓΠΣ για την απόκτηση τους μέσω της εγγραφής στην Υπηρεσία Πιστοποίησης και μετά να συνδεθείτε στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΥΠΑ, ακολουθώντας την ανωτέρω διαδικασία. Δεν απαιτείται κλειδάριθμος.

    • Ποια δικαιολογητικά πρέπει να επισυνάψω στην ηλεκτρονική αίτηση;

     Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση είναι τα εξής:

     • Βεβαίωση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) για τη διάρκεια της επιδότησης, το ύψος του ημερησίου επιδόματος και του συνολικού καταβληθέντος ποσού των επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας,
     • Βεβαίωση εργοδότη (Υπόδειγμα 1ο ), (Υπόδειγμα 2ο ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗ-ΘΕΤΗ),
     • Αντίγραφα αποφάσεων χορήγησης επιδόματος ασθενείας (εφόσον έχει χορηγηθεί) που αφορούν σε διάστημα για το ίδιο εργασιακό έτος,
     • Άδεια διαμονής ή εργασίας στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών.

      

     Ειδικότερα, οι θετές μητέρες, πλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα πρέπει να υποβάλουν κατά περίπτωση και τα κάτωθι:

     α) Βεβαίωση Τοποθέτησης Ανηλίκου σε Θετή Οικογένεια, εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα εποπτείας της υιοθεσίας, μέσω της οποίας αποδεικνύεται η ημερομηνία ένταξης του θετού τέκνου στην οικογένεια,

     ή

     β) Συμβολαιογραφικό έγγραφο που έχει συναφθεί μεταξύ της θετής μητέρας με τον/τους φυσικό/-ούς γονέα/-είς του παιδιού, στις περιπτώσεις της φυσικής παράδοσης του παιδιού για φροντίδα και ανατροφή με σκοπό την υιοθεσία από τον/τους φυσικό/-ούς γονέα/-είς προς τη θετή μητέρα,

     ή

     γ) Αποδεικτικό της ημερομηνίας, κατά την οποία καθίσταται τελεσίδικη η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει αλλοδαπή απόφαση υιοθεσίας από τη θετή μητέρα.

    • Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των συμπληρωματικών παροχών μητρότητας;

     Για τη χορήγηση των συμπληρωματικών παροχών μητρότητας θα πρέπει να:

     • έχετε λάβει από τον e-ΕΦΚΑ (τ.Ι.Κ.Α - ΕΤΑΜ) παροχές κυοφορίας και λοχείας.
     • υπάρχει ενεργή εργασιακή σχέση κατά το χρόνο έναρξης της λόγω κυοφορίας - λοχείας αποχής,
     • συμπλήρωση κατ' ελάχιστον 10ήμερης εργασίας στον εργοδότη μέχρι την έναρξη της άδειας κυοφορίας-λοχείας (Υπ' αριθ. 1820/36/17.07.2013 Απόφαση Δ.Σ.).
    • Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

     Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. στον εξής σύνδεσμο: https://parentalbenefits.dypa.gov.gr/app/pbnf/r/opsm/esrv/login?sr=03 

  • Ερωτήσεις σχετικά τα Ειδικά Βοηθήματα
   • Ειδικό Εποχικό Βοήθημα
    • Το προηγούμενο έτος ασκούσα ένα επάγγελμα από τις κατηγορίες που εντάσσονται στους δικαιούχους του βοηθήματος. Φέτος έχω αλλάξει ειδικότητα. Μπορώ να λάβω το βοήθημα;

     Εφόσον, κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος δεν απασχολείστε στον κλάδο τον οποίο, ως μέλος του, ζητάτε το βοήθημα, δεν είστε δικαιούχος του βοηθήματος.

     Αν, κατά την υποβολή της αίτησης για την καταβολή του βοηθήματος, απασχολείστε στον συγκεκριμένο κλάδο, κι εφόσον έχετε τις λοιπές προϋποθέσεις, μπορείτε να λάβετε το βοήθημα.

    • Πότε πρέπει να υποβάλλω την αίτηση;

     Η αίτηση υποβάλλεται τη χρονική περίοδο από 10/9 έως 30/11 κάθε χρόνο. Σε περίπτωση αλλαγής της χρονικής περιόδου για την υποβολή της αίτησης, εκδίδεται σχετική ανακοίνωση.

    • Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

     Η παραλαβή της απόφασης γίνεται είτε από την Υπηρεσία ΚΠΑ2 όπου υπάγεστε είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στις e-υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

    • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

     Ναι, εάν υποβληθεί στα ΚΕΠ και εφόσον είναι νομίμως εξουσιοδοτημένος από τον άμεσα ενδιαφερόμενο

    • Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

     Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δυο τρόπους:

     1. Μέσω των e-services της ΔΥΠΑ
     2. Μέσω των ΚΕΠ
    • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του ειδικού εποχικού βοηθήματος;

     Οι προϋποθέσεις χορήγησης του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι οι εξής:

     1. Να έχουν πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο της καταβολής του επιδόματος έτος, εν προκειμένω το 2022, ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα του κλάδου για τον οποίο αιτούνται το βοήθημα, εντός των ελάχιστων και ανώτατων ορίων που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

     ΚΛΑΔΟΣ

     ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

     Ημερομίσθια 2022

     Από - Έως

     Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί

     95-210

     αποκλειστικά στον κλάδο

     Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες

     50-210

     Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες

     50-210

     Καπνεργάτες

     50-210

     Μουσικοί - μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου

     50-210

     Υποδηματεργάτες

     50-210

     Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης

     50-230

     Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων

     70-210

     Ηθοποιοί

     50-210

     Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης

     50-210

     Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου

     50-210

     Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου

     50-210

     Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου

     50-210

     Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου

     75 και όχι άνω των 50 από 1/10 -31/12

     Σμυριδεργάτες

     50-240

     Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου

     50-210

     Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

     50-210

     Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

     50-210

      

     2. Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει οι ασφαλισμένοι κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής (το έτος 2022) σε οποιαδήποτε ειδικότητα να μην υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια, για όλες τις κατηγορίες εκτός από τους οικοδόμους.

     3. Να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού του οικείου κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9/2023 – 30/11/2023).

     Η ιδιότητα του μισθωτού στον οικείο κλάδο αποδεικνύεται:

     • Από ενεργό εργασιακή σχέση ή βεβαιωμένες ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα του κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (από 10.09.2023-30.11.2023).
     • Από ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την έναρξη της περιόδου καταβολής του βοηθήματος, το οποίο εκδόθηκε μετά από λύση εργασιακής σχέσης στον οικείο κλάδο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει απασχόληση σε άλλη ειδικότητα (και ανεξαρτήτως του χρόνου που εκδόθηκε το δελτίο). Στην περίπτωση που το δελτίο διεγράφη πριν από την έναρξη καταβολής του βοηθήματος θεωρείται ότι πληρούται η συγκεκριμένη προϋπόθεση, όταν η διαγραφή γίνεται λόγω ασθένειας βεβαιωμένης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα που συνεχίζεται κατά την έναρξη καταβολής του βοηθήματος.

     4. Για όλες τις κατηγορίες εκτός από τους οικοδόμους, να μην συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος (10.9 – 30.11), ανεξαρτήτως του αν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε τακτική επιδότηση ή όχι.

     5. Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής (το έτος 2022) να μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα, για όλες τις κατηγορίες εκτός των οικοδόμων, καθώς για τους τελευταίους βασική προϋπόθεση είναι η αποκλειστική απασχόληση σε οικοδομικές εργασίες (βλ. παρακάτω «ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ»). Ως απασχόληση σε άλλο κλάδο νοείται και η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

     6. Να μην έχουν συμμετάσχει/συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης της Δ.ΥΠ.Α (τ. ΟΑΕΔ) από τα οποία λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα (παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων περιλαμβάνεται στο έτος 2023.

     7. Για όλες τις κατηγορίες πλην των οικοδόμων, πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

     ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ:

     1. Κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος (2022) θα πρέπει να έχουν απασχοληθεί αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες.

     Στον προβλεπόμενο αριθμό των 95-210 ημερών ασφάλισης που πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει ως οικοδόμοι συνυπολογίζεται η προσαύξηση 20% καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά, δηλαδή, δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει από 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας (Η.Ε.).

     2. Δεν πρέπει να ήταν το έτος 2022 εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούσαν περισσότερους από 3 μισθωτούς.

     3. Πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους.

    • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την καταβολή του βοηθήματος;

     Η αναζήτηση πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής γίνεται με αυτεπάγγελτο έλεγχο από τις Υπηρεσίες.

     Δικαιολογητικά τα οποία δεν μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα και οι δικαιούχοι οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτησή τους είναι τα εξής:

     1. Για τους πολίτες τρίτων χωρών: άδεια διαμονής σε ισχύ ή Βεβαίωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3386/05, οι άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών θα πρέπει να αναφέρουν ότι παρέχεται η πρόσβαση στην αγορά εργασίας για εξαρτημένη εργασία ή, προκειμένου για εργολάβους ή υπεργολάβους οικοδομοτεχνικών έργων, για ανεξαρτήτες υπηρεσίες ή έργου.

     2. Για τους μουσικούς, χορευτές και τεχνικούς απασχολούμενους σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις: βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.

     3. Για τους Χειριστές ανυψωτικών, εκσκαπτικών κ.λπ. μηχανημάτων: άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

     4. Για τους Σμυριδορύκτες Νάξου: βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας σύμφωνα με την με αριθμ. 30659/31-3-89 Υ.Α.

     5. Για όσους ασφαλίζονται με τρόπο πλασματικό (π.χ. δασεργάτες, ηθοποιοί, σμυριδορύκτες Νάξου κ.λπ.).: Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης.

     6. Για τους οικοδόμους, για τη διακρίβωση του αν ήταν το προηγούμενο έτος εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούσαν περισσότερους από 3 μισθωτούς: έντυπο της ΑΑΔΕ – «Ε3 Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα» (ελέγχεται ο αριθμός μισθωτών στον πίνακα Β > Απασχολούμενο Προσωπικό> Αριθμός μισθωτών (κωδ.026)).

     Εξυπακούεται ότι οι Υπηρεσίες ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης οφείλουν να αναζητούν είτε αυτεπάγγελτα είτε από τους ασφαλισμένους επιπλέον των ανωτέρω στοιχεία, εφόσον αυτά απαιτούνται για την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, όπως περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο (π.χ. έναρξη της στράτευσης, βεβαιωμένη ασθένεια, στοιχεία συνταξιοδότησης, στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.ο.κ.).

     Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι κατά την αίτησή τους οφείλουν να επιλέξουν σωστά τον κλάδο για τον οποίο αιτούνται το βοήθημα, γιατί οποιαδήποτε αναντιστοιχία μεταξύ του κλάδου για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση και της ασφαλιστικής τους κατάστασης συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησής τους. Επίσης, οφείλουν να αποτυπώνουν στην αίτησή τους με προσοχή όλα τα στοιχεία που ζητούνται. Με δική τους ευθύνη για την ορθότητά του, δηλώνουν και τον αριθμό καταθετικού λογ/σμού τους (ατομικού ή κοινού), σε μορφή ΙΒΑΝ, οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελλαδικό χώρο, συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, στον οποίο υποχρεωτικά είναι πρώτοι δικαιούχοι, όπου και θα πιστωθεί το βοήθημα.

    • Τι είναι το ειδικό εποχικό βοήθημα;

     Ορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες δεν μπορούν να ασκηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για τους εργαζόμενους στις επαγγελματικές αυτές κατηγορίες που χαρακτηρίζονται από «εποχικότητα» της απασχόλησης έχει καθιερωθεί το ειδικό εποχικό βοήθημα, το οποίο καταβάλλεται από τη ΔΥΠΑ για το διάστημα που δεν μπορούν να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η καταβολή του βοηθήματος γίνεται σε ετήσια βάση και το ύψος του εξαρτάται από τον επαγγελματικό κλάδο στον οποίο ανήκει ο δικαιούχος.

    • Τι πρέπει να κάνω για την εγγραφή μου στο μητρώο της ΔΥΠΑ;

     Δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό για την εγγραφή στο μητρώο της ΔΥΠΑ. Όλα τα απαιτούμενα στοιχεία εγγραφής εξακριβώνονται μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης από τους αρμόδιους φορείς.
     Μόνο για όσους συναλλασσομένους ανήκουν στην κατηγορία Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) απαιτείται η επισύναψη γνωμάτευσης ΚΕΠΑ ή απόφασης που έχει εκδοθεί πριν από την 01/09/2011 από τις Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του τέως ΙΚΑ, εφόσον ισχύει εφόρου ζωής και αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας.

    • Σε ποιους απευθύνεται;

     Το ειδικό εποχικό βοήθημα απευθύνεται σε: Οικοδόμους, λατόμους, ασβεστοποιούς, κεραμοποιούς, πλινθοποιούς, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, μουσικούς - μέλη των οικείων επαγγελματικων σωματείων, υποδηματεργάτες, μισθωτούς ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστες εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιούς, τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστες και βοηθούς χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτες κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίες κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτούς τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτες, ταξιθέτες θεάτρου - κινηματογράφου, χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, τεχνικούς απασχολούμενους σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

    • Μπορούν οι εποχικά απασχολούμενοι να λάβουν το βοήθημα αν ασκήσουν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους και άλλη (μη εποχική) επαγγελματική δραστηριότητα;

     Μπορούν όλες οι κατηγορίες εκτός των οικοδόμων, υπό την προϋπόθεση ότι το προηγούμενο ημερολογιακό έτος δεν έχουν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους περισσότερα ημερομίσθια από τον κλάδο του εποχικού τους επαγγέλματος. Εξαιρούνται οι οικοδόμοι, καθώς για αυτούς βασική προϋπόθεση είναι η αποκλειστική απασχόληση σε οικοδομικές εργασίες. Ως απασχόληση σε άλλον κλάδο νοείται και η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

      

      

    • Η τακτική επιδότηση ανεργίας λήγει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος. Μπορώ να λάβω και το βοήθημα;

     Σε όλες τις κατηγορίες εκτός των οικοδόμων, στην περίπτωση που έχει θεμελιωθεί δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας πριν από την έναρξη καταβολής του ειδικού εποχικού βοηθήματος και η επιδότηση λήγει (ή αναστέλλεται λόγω ανάληψης εργασίας) εντός της περιόδου καταβολής αυτού, εάν είστε δικαιούχος του βοηθήματος, θα γίνει συμψηφισμός των επιδομάτων ανεργίας και του βοηθήματος από την 10.09 έως την κατά περίπτωση λήξη/αναστολή της τακτικής επιδότησης. Αν το ποσό αυτό είναι μικρότερο από το ποσό του βοηθήματος που αντιστοιχεί στον κλάδο σας, θα σας καταβληθεί η διαφορά. Οι οικοδόμοι μπορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις, να εισπράττουν και το εποχικό βοήθημα και την τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας χωρίς συμψηφισμό.

      

      

    • Έχω λάβει καταγγελία σύμβασης μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος. Είμαι δικαιούχος;

     Εάν ανήκετε σε ειδικότητα εκτός των οικοδόμων, εφόσον συγκεντρώνετε προϋποθέσεις για τακτική επιδότηση ανεργίας, δεν είστε δικαιούχος του βοηθήματος. Στην περίπτωση που υποβάλλετε αίτηση για τακτική επιδότηση ανεργίας και απορριφθεί, θα λάβετε το βοήθημα, εφόσον έχετε και τις λοιπές προϋποθέσεις.

     Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που χορηγηθεί ειδικό εποχικό βοήθημα, μολονότι υπάρχει λύση ή λήξη της εργασιακής σχέσης κατά την περίοδο καταβολής του και θεμελιώνεται δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας, ανακαλείται το ειδικό εποχικό βοήθημα, καταλογίζεται ως χρέος το ποσό που εισπράχθηκε και αυτό συμψηφίζεται με την τακτική επιδότηση ανεργίας.

     Οι οικοδόμοι μπορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις, να εισπράττουν και το εποχικό βοήθημα και την τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας χωρίς συμψηφισμό.

    • Πως διαμορφώνεται το εποχικό βοήθημα ανά κλάδο;

     ΚΛΑΔΟΣ

      

     ΥΨΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΟΧΙΚΟΥ

     ΠΟΣΟ

     ΣΕ ΕΥΡΩ

     Οικοδόμοι, Λατόμοι, Ασβεστοποιοί

     37Χ70% ΒΚΗ[1]

     960,15

     Κεραμοποιοί, Πλινθοποιοί, Αγγειοπλάστες

     35Χ70% ΒΚΗ

     908,25

     Δασεργάτες - Ρητινοσυλλέκτες

     35Χ70% ΒΚΗ

     908,25

     Καπνεργάτες

     35Χ70% ΒΚΗ

     908,25

     Μουσικοί - μέλη του οικείου

     επαγγελματικού σωματείου

     25Χ70%ΒΚΗ

     648,75

     Υποδηματεργάτες

     25Χ70%ΒΚΗ

     648,75

     Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης

     35Χ70% ΒΚΗ

     908,25

     Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων

     25Χ70%ΒΚΗ

     648,75

     Ηθοποιοί

     25Χ70%ΒΚΗ

     648,75

     Τεχνικοί κινηματογράφου & τηλεόρασης

     25Χ70%ΒΚΗ

     648,75

     Χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηματογράφου

     25Χ70%ΒΚΗ

     648,75

     Ελεγκτές κινηματογράφου & θεάτρου

     25Χ70%ΒΚΗ

     648,75

     Ταμίες κινηματογράφου & θεάτρου

     25Χ70%ΒΚΗ

     648,75

     Μισθωτοί τουριστικού & επισιτιστικού κλάδου

     25Χ70%ΒΚΗ

     648,75

     Σμυριδεργάτες

     50Χ70% ΒΚΗ

     1.297,5

     Ταξιθέτες θεάτρου & κινηματογράφου

     25Χ70%ΒΚΗ

     648,75

     Χορευτές - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

     25Χ70%ΒΚΗ

     648,75

     Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων

     25Χ70%ΒΚΗ

     648,75

     [1] ΒΚΗ=Βασικό κατώτατο ημερομίσθιο

      

   • Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων
    • Τι είναι το Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων;

     Το Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων χορηγείται υπό προϋποθέσεις σε ασφαλισμένους των ακόλουθων κατηγοριών:

     1. Άτομα που εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας (Αποφυλακισθέντες), εφόσον η ποινή τους ήταν ίση ή μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, δεν διακόπηκε με τον όρο της καταβολής χρηματικής εγγύησης και έχουν θετική εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού ή του Διευθυντή του σωφρονιστικού καταστήματος, εάν δεν υπάρχει σε αυτές Κοινωνική Υπηρεσία.
     2. Θύματα βίας – εμπορίας (θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων της παρ. 8 του άρθρ. 2 του ν. 4430/2016)
     3. Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες
     4. Γυναίκες, θύματα έμφυλης ή και ενδοοικογενειακής βίας
     5. Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρ. 9 του ν.3812/2009 (Α΄ 234), όπως ισχύει, δηλαδή γονείς που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χορήγησης του Ειδικού Βοηθήματος «ασκούν εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους».
    • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης της παροχής;

     Για τη χορήγηση του ειδικού βοηθήματος οι ασφαλισμένοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

     1. Να έχουν εγγραφεί στο αντίστοιχο επιμέρους Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) με μία εκ των πέντε ως άνω ιδιοτήτων.
     2. Να διατηρούν την ιδιότητα με την οποία έχουν εγγραφεί στο επιμέρους Ψηφιακό Μητρώο και το δελτίο ανεργίας τους να παραμένει ενεργό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.
     3. Να έχουν ασφαλιστεί στον e-EΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α. οποτεδήποτε σε μια περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησής τους, οι δε πραγματοποιηθείσες ημέρες ασφάλισής τους κατά την περίοδο αυτή να μην υπερβαίνουν τις 75. Ιδιαίτερα για όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας, οι κατ’ ανώτατο όριο εβδομήντα πέντε (75) ημέρες ασφάλισης πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν από την έναρξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής.
     4. Να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 19 του ν. 4921/2022 (Α΄ 75), όπως ισχύει, είτε είναι μακροχρονίως άνεργοι είτε όχι, δηλαδή:
     • Tο ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

      

     Οικογενειακή κατάσταση

     Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα

     (Πραγματικό και Τεκμαρτό)

     έως

     Προσαυξήσεις

     Άγαμοι και άτομα σε κατάσταση χηρείας χωρίς εξαρτώμενα μέλη

     16.000 €

      

     Διαζευγμένοι και μέλη οικογενειών που τελούν σε διάσταση

     16.000 €

     5.000 €

     για κάθε τέκνο

     Έγγαμοι και άτομα που αποτελούν μέρη συμφώνου συμβίωσης

     24.000 €

     Μονογονείς

     (άγαμοι, άτομα σε κατάσταση χηρείας, διαζευγμένοι που ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα)

     29.000 €

     5.000 €

     για κάθε τέκνο μετά το πρώτο

      

     • Tο ύψος των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, που αφορά σε όλα τα μέλη της οικογένειας (συζύγου, εξαρτωμένων τέκνων), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 80.000 €, ανεξαρτήτως εάν η αίτηση υποβάλλεται από μη ασκούντα επιχειρηματική δραστηριότητα.
     1. Nα μην είναι, εκ παραλλήλου, δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών κατηγοριών τακτικής επιδότησης: αποκλειστικών νοσοκόμων ξεναγών δασεργατών - φορτοεκφορτωτών - εκδοροσφαγέων, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π. – Μ.Μ.Ε./ τ. ΕΤΑΑ και ειδικού εποχικού βοηθήματος.
     2. Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε κατηγορία του Ειδικού Βοηθήματος (ειδικό βοήθημα λήξης ή τρίμηνης αναμονής ή αποφυλακισμένων ή επίσχεσης/διακοπής εργασιών ή με την ίδια ή άλλη εκ των ανωτέρω 5 ιδιοτήτων ευάλωτων ομάδων) εντός των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησής τους.
    • Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

     Οι αιτήσεις υποβάλλονται για μία εκ των ανωτέρω ιδιοτήτων μέσω των e-services της ΔΥΠΑ στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας των ασφαλισμένων, εφόσον έχει προηγηθεί εγγραφή στο αντίστοιχο επιμέρους Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α..

     Ιδιαίτερα για τους αποφυλακισμένους, η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής.

    • Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης;

     Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

     Α. Για την απόδειξη της ιδιότητας τα αναφερόμενα στην ηλεκτρονική δ/νση https://prosvasis.dypa.gov.gr/idikes-koinonikes-omades

     Ειδικότερα για τους γονείς μονογονεϊκής οικογένειας είναι απαραίτητη η προσκόμιση κατά περίπτωση των εξής δικαιολογητικών:

     1. Στην περίπτωση θανάτου ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον του άλλου γονέα:
      • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης αρμοδίως εκδοθείσας από το οποίο να προκύπτει ότι το τέκνο στερείται παντελώς του ενός γονέα λόγω θανάτου ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον. Εάν από το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προκύπτει ο θάνατος του ενός γονέα, τότε πρέπει να συνυποβληθεί η σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου. Για την περίπτωση της κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον, το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε συνδυασμό με το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της.
     2. Σε περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως (διάστασης) των γονέων:
      • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης αρμοδίως εκδοθείσας.
      • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε η αποκλειστική άσκηση της γονικής μέριμνας ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο, με το οποίο ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας στον αιτούντα γονέα, σύμφωνα με το άρθρο 1513ΑΚ ή για την περίπτωση της διάστασης σύμφωνα με το άρθρο 1514ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ.
     3. Σε περίπτωση ανικανότητας του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία:
      • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης αρμοδίως εκδοθείσας.
      • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ο λόγος της αδυναμίας ασκήσεως της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα (π.χ. δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας). Σε περίπτωση ανυπαρξίας της δικαστικής απόφασης, απαιτείται η υποβολή οιουδήποτε αποδεικτικού εγγράφου αρμόδιας κατά νόμον δημόσιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ο πραγματικός λόγος αδυναμίας άσκησης της γονικής μέριμνας (π.χ. πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ο εγκλεισμός γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα και η διάρκεια αυτού).
     4. Σε περίπτωση έκπτωσης του ενός τουλάχιστον γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή αφαίρεσης της γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης:
      • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης αρμοδίως εκδοθείσας.
      • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης, συνοδευόμενης από το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της, από την οποία να προκύπτει η έκπτωση ενός τουλάχιστον γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή η αφαίρεση της γονικής μέριμνας από ένα τουλάχιστον γονέα λόγω κακής άσκησης.
     5. Σε περίπτωση τέκνου χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης των γονέων:
      • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης αρμοδίως εκδοθείσας και αν το τέκνο είναι αναγνωρισμένο από τον πατέρα του, υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωσή του τη γονική του μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα η μητέρα του χωρίς συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας.
     6. Σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου από έναν μόνο γονέα:
      • Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου μέχρι την ενηλικίωσή του, συνοδευόμενης από το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης αρμοδίως εκδοθείσας από το οποίο να προκύπτει η υιοθεσία μέχρι την ενηλικίωσή του.

     Β. Για δικαιούχους που έχουν κατά το κρίσιμο 24μηνο και απασχόληση που δεν έχει ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του eΕΦΚΑ καθώς υπάγεται σε ειδικές διατάξεις (εργάτες Αγίου Όρους, ρητινοσυλλέκτες, φορτοεκφορτωτές, εκδοροσφαγείς, σμυριδορύκτες, δασεργάτες σωματείων): Φωτοαντίγραφα Δελτίων Ατομικών Εισφορών του κρισίμου 24μηνου

     Γ. Για δικαιούχους που έχουν κατά το κρίσιμο 24μηνο και ημέρες ασφάλισης με κωδικό τύπου αποδοχών 16: ανάλυση ημερών ασφάλισης του κρίσιμου 24μήνου ανά μήνα από τον eΕΦΚΑ.

    • Ποιο είναι το ύψος της παροχής και κάθε πότε καταβάλλεται;

     Το ειδικό βοήθημα χορηγείται εφάπαξ και ισούται με 37,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (τρέχον ποσό: 764,63 €). Προσαυξάνεται κατά 10% για κάθε έμμεσα ασφαλισμένο μέλος του ίδιου του αιτούντος.

    • Έλαβα το ειδικό βοήθημα (λήξης/τρίμηνης αναμονής/αποφυλακισμένων/επίσχεσης/ διακοπής εργασιών/ευάλωτων ομάδων) εντός των δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών. Είμαι δικαιούχος του Ειδικού Βοηθήματος Ευάλωτων Ομάδων;

     Όχι. Προκειμένου να είστε δικαιούχος δεν θα πρέπει να έχετε λάβει οποιαδήποτε κατηγορία του Ειδικού Βοηθήματος, δηλαδή ειδικό βοήθημα λήξης ή τρίμηνης αναμονής ή αποφυλακισμένων ή επίσχεσης/διακοπής εργασιών ή με την ίδια ή άλλη εκ των ιδιοτήτων ευάλωτων ομάδων, εντός των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της υποβολής της αίτησής σας.

  • Ερωτήσεις σχετικά με το Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων
   • Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων-Ασφαλισμένων στον e-Ε.Φ.Κ.Α.-τ. Ο.Α.Ε.Ε. ή τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.
    • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να δικαιούμαι το βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων-Ασφαλισμένων στον e-Ε.Φ.Κ.Α.-τέως Ο.Α.Ε.Ε. ή τέως Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.;

     Προκειμένου να καταστείτε δικαιούχος του παρόντος βοηθήματος θα πρέπει να ήσασταν ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοτελώς απασχολούμενος και :

     • να ήσασταν ασφαλισμένος αποκλειστικά στους φορείς Ο.Α.Ε.Ε. ή Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., και να διακόψατε αποδεδειγμένα το επάγγελμά σας από την 1.1.2012 και έπειτα
     • να έχετε καταβάλει την από 1.1.2011 ειδική εισφορά στον  Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στη ΔΥΠΑ
     • να έχετε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3έτη συνεχή ή διακεκομμένη ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα που υπαγόσασταν (αποκλειστικά ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) κατά τη διακοπή του επαγγέλματος.
     • να μην αυτοαπασχολείσθε
     • να μην έχετε αναλάβει μισθωτή εργασία
     • να μην λαμβάνετε σύνταξη από τον e-Ε.Φ.Κ.Α ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή να μην έχετε υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.

     Επιπλέον

     • Το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και
     • το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €)
     • να μην έχετε μεταβιβάσει την επιχείρησή σας ή το μερίδιό σας ή τις μετοχές σας στην επιχείρηση στην οποία ανήκατε σε σύζυγο ή πρόσωπο α’ και β΄ βαθμού συγγενείας
     • να διαμένετε μόνιμα στην Ελλάδα
     • στην περίπτωση που έχετε πραγματοποιήσει διακοπή δύο ελεύθερων επαγγελμάτων, δικαιούστε να λάβετε το βοήθημα ως ασφαλισμένος του ενός μόνο φορέα, τον οποίο θα επιλέξετε ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή σας με την κατάθεση της αίτησής σας.
    • Ποια είναι τα δικαιολογητικά προκειμένου να λάβω το βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων-Ασφαλισμένων στον e-Ε.Φ.Κ.Α.-τέως Ο.Α.Ε.Ε. ή τέως Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.;

     1. Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με την οποία πιστοποιείται:

     α. η ημερομηνία της διακοπής της ασφάλισης

     β. ο χρόνος ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ (πρώην Τομέα του Ο.Α.Ε.Ε ή του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε) βάσει του οποίου ο ασφαλισμένος αιτείται το βοήθημα

     γ. ο χρόνος καταβολής στον ανωτέρω Τομέα της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων τέως Ο.Α.Ε.Ε και τέως Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε.

     2. Βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

     3. Εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο (2) τελευταίων φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

     4. Για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται:

     α) Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του π.δ. 106/2007 (Α, 135) χορηγούμενο από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.

     β) Για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα απαιτείται «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του άρθρου 90 του Ν. 4251/2014 (Α, 80), ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 87 του Ν. 4251/2014 , ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας του άρθρου 138 του Ν.4251/2014 , ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε. του άρθρου 13 του Π.Δ. 106/2007.

     γ) Ειδικά για τους πολίτες τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτούνται: `Αδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης.

     δ) Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες απαιτούνται: ειδικό δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς.

     5. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας (Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ):

     α) Για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας Ελλήνων πολιτών Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.

     β) Για πολίτες Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

     γ) Για πολίτες τρίτων χωρών διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

     6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου στην οποία δηλώνεται από τον ασφαλισμένο:

     α. ότι δεν έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και δεν συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων και
     β. ότι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυταπασχολείται, δεν λαμβάνει σύνταξη ή δεν έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση από τον e-ΕΦΚΑ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση, στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α` και β` βαθμού συγγένειας.
     Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τον πρώην Τομέα από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στην περίπτωση ταυτόχρονης διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του.

     [Η Υπεύθυνη Δήλωση είναι ενσωματωμένη στην ηλεκτρονική αίτηση.

     Στην περίπτωση αίτησης μέσω ΚΕΠ,  χορηγείται από το ΚΕΠ με την αίτηση]

   • Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων-Ασφαλισμένων στον e-Ε.Φ.Κ.Α.- τ. Ε.Τ.Α.Α. (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών)
    • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να δικαιούμαι το βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων-Ασφαλισμένων στον e-Ε.Φ.Κ.Α.-τέως Ε.Τ.Α.Α.;

     Για τη χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας στους δικαιούχους απαιτείται σωρευτικά η συνδρομή των κάτωθι προϋποθέσεων:

     1.(α) Αποδεδειγμένη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.

     (Η ως άνω προϋπόθεση δύναται να συντρέχει στην περίπτωση κάθε ασφαλισμένου του τέως ΕΤΑΑ, διαζευκτικά με την προϋπόθεση του κατωτέρω εδαφ. β. Όμως, ειδικά στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του πρώην Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών [τ. Τ.Σ.Α.Υ.] οι οποίοι υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ανωτέρω Τομέα ως μέλη εταιρειών ή μέλη διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.982/1979, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.3232/2004, η συγκεκριμένη προϋπόθεση είναι απαραίτητη).

     ή

     (β) Ετήσιο καθαρό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του δικαιούχου από την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το φορολογικό έτος που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος, που δεν υπερβαίνει το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο νομοθετημένο μισθό αναγόμενο σε ετήσια βάση και μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του βοηθήματος.

     • (π.χ. για τους αιτούντες το βοήθημα με βάση τη ως άνω προϋπόθεση [εισοδηματικό κριτήριο] εντός του έτους 2024, το κρίσιμο Εκκαθαριστικό Σημείωμα είναι εκείνο του φορολογικού έτους 2023.
     • Σύμφωνα με τον ισχύοντα κατώτατο μισθό υπαλλήλου, το προαναφερόμενο ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος ανέρχεται στο ποσό των 5.976,00 € [830,00*60%*12]).

     2. Συμπλήρωση τριών (3) ετών συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης εμμίσθου ή και ελεύθερου επαγγελματία στον πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ (πρώην Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, Τομέας ΤΣΑΥ, Τομέας Ασφάλισης Νομικών), στον οποίο υπάγονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος ή κατά την διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας.

     3. Καταβολή της εισφοράς που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 όπως ισχύει, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων πρώην ΕΤΑΑ, για τουλάχιστον τρία (3) έτη συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ που υπάγονται, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος, ή κατά τη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας. Ειδικά, για όσους ήταν ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ κατά την 1/1/2011 απαιτείται καταβολή της ανωτέρω εισφοράς για ένα (1) τουλάχιστον έτος, εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε μέχρι 31/12/2012, ή καταβολή της ανωτέρω εισφοράς για δύο (2) τουλάχιστον έτη εφόσον η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε μέχρι 31/12/2013. Η διακοπή και στις δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις πρέπει να υφίσταται συνεχώς μέχρι την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι 31/12/2010, και ασφαλίζονται εκ νέου στο κλάδο κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μετά την 1/1/2011. Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούμενος χρόνος καταβολής της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ημερομηνία επανεγγραφής στο πρώην ΕΤΑΑ.

     4. Μη παροχή εξαρτημένης εργασίας ή αυτοαπασχόληση, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εκτός της αυτοαπασχόλησης για την οποία χορηγείται βοήθημα βάσει του εισοδηματικού κριτηρίου της ανωτέρω προϋπόθεσης 1β.

     5. Μη υπαγωγή στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του ΕΦΚΑ ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

     6. Μη λήψη σύνταξης από τον e-ΕΦΚΑ ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή μη υποβολή αίτησης για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου.

     7. Μη διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας των δικαιούχων προκειμένου να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία ή προκειμένου να μετέχουν σε πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές.

     8. Το συνολικό ατομικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) και το συνολικό οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €).

     9. Ο δικαιούχος να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.

     10. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα.

     Οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του βοηθήματος και καθ΄ όλη τη διάρκεια χορήγησής του.

    • Ποια είναι τα δικαιολογητικά για να λάβω το βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων-Ασφαλισμένων στον e-Ε.Φ.Κ.Α.-τέως Ε.Τ.Α.Α.;

     Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

     1. Βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με την οποία πιστοποιείται:

     α. η ημερομηνία της τυχόν διακοπής της ασφάλισης

     (Εξυπακούεται ότι η ημερομηνία διακοπής της ασφάλισης δεν θα εμπεριέχεται στη Βεβαίωση του ΕΦΚΑ, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος αιτείται το βοήθημα με βάση την προϋπόθεση 1β [εισοδηματικό κριτήριο]).

     β. ο χρόνος ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ (πρώην Τομέα του ΕΤΑΑ) βάσει του οποίου ο ασφαλισμένος αιτείται το βοήθημα

     γ. ο χρόνος καταβολής στον ανωτέρω Τομέα της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων - Κλάδος ασφαλισμένων πρώην ΕΤΑΑ.

     2. Εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο (2) τελευταίων φορολογικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος, όπου έχει δηλωθεί το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα ημεδαπής προέλευσης και τυχόν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης) του/της δικαιούχου, η διεύθυνση κύριας κατοικίας, ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) συζύγου και το εισόδημα συζύγου (αν υφίσταται). Σε περίπτωση που αποκτήθηκε ή μη εισόδημα στην αλλοδαπή κατά τη διάρκεια των δυο προηγούμενων της αίτησης ετών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής αρχής για το ύψος του συγκεκριμένου εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένη και μεταφρασμένη.

     (π.χ. οι αιτούντες το παρόν βοήθημα εντός του έτους 2024 πρέπει να προσκομίζουν τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα των φορολογικών ετών 2022 και 2023).

     3. Όταν το βοήθημα χορηγείται με βάση την προϋπόθεση 1β (εισοδηματικό κριτήριο), δελτίο παροχής υπηρεσιών και φωτοαντίγραφα των δηλώσεων ΦΠΑ για τον έλεγχο της μη ύπαρξης εισοδήματος από επαγγελματική δραστηριότητα κατά το εξάμηνο που προηγείται του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για τη λήψη του βοηθήματος, καθώς επίσης και για τον έλεγχο και προσδιορισμό του καταβαλλόμενου βοηθήματος κατά το διάστημα χορήγησής του.

     4. Για την πιστοποίηση της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα απαιτείται:

     α) Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε., «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» του άρθρου 16 του π.δ. 106/2007 (Α, 135) χορηγούμενο από τη Δ/νση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από 5ετή συνεχή νόμιμη διαμονή.

     β) Για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα απαιτείται «Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος» του άρθρου 90 του Ν. 4251/2014 (Α, 80), ή άδεια διαμονής γονέα ανηλίκου ημεδαπού του άρθρου 87 του Ν. 4251/2014 , ή άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας του άρθρου 138 του Ν.4251/2014 , ή άδεια διαμονής συζύγου πολίτη της Ε.Ε. του άρθρου 13 του Π.Δ. 106/2007.

     γ) Ειδικά για τους πολίτες τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτούνται: `Αδεια διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιας άδειας και ταξιδιωτικό έγγραφο (titre de voyage) που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης της Γενεύης.

     δ) Για τους ομογενείς από τρίτες χώρες απαιτούνται: ειδικό δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Δελτίο ή άλλος τίτλος διαμονής ομογενούς κάθε τύπου ή αυτοτελής άδεια διαμονής επαναπατρισθέντος ή παλλινοστήσαντος ή ομογενούς.

     5. Παραστατικό ταυτοπροσωπίας (Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μέσω ΚΕΠ):

     α) Για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας Ελλήνων πολιτών Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.

     β) Για πολίτες Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

     γ) Για πολίτες τρίτων χωρών διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του στη χώρα ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

     6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄, 75) του δικαιούχου στην οποία δηλώνεται ότι:

     α)δεν έχει υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. και δεν συμμετέχει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε νομικής μορφής ή ένωσης προσώπων,

     β) κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήματος δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν λαμβάνει σύνταξη ή δεν έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση από τον ΕΦΚΑ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου και δεν έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει τον πρώην Τομέα του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ από τον οποίο επιθυμεί να καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στην περίπτωση ταυτόχρονης διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του.

     [Η Υπεύθυνη Δήλωση είναι ενσωματωμένη στην ηλεκτρονική αίτηση.

     Στην περίπτωση αίτησης μέσω ΚΕΠ,  χορηγείται από το ΚΕΠ με την αίτηση]

   • Ερωτήσεις σχετικά με το Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων που αφορούν και τις τρεις (3) κατηγορίες Ασφαλισμένων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (τέως Ο.Α.Ε.Ε. ή τέως Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. ή τέως Ε.Τ.Α.Α.)
    • Πότε αρχίζει η επιδότηση και κάθε πότε γίνονται οι πληρωμές;

     Μετά την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ (ΚΠΑ2) η ένταξη του/της ασφαλισμένου/ης στην επιδότηση εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής εμπρόθεσμης αίτησης και κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης των δύο πρώτων μηνιαίων επιδομάτων. Τα μηνιαία επιδόματα καταβάλλονται «δεδουλευμένα», δηλαδή από την επομένη της λήξης τους, εφόσον πραγματοποιούνται εμπρόθεσμες δηλώσεις παρουσίας, σε πίστωση των ατομικών λογαριασμών των ασφαλισμένων στους οποίους εμφανίζονται ως πρώτοι/ες δικαιούχοι, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας, εφόσον έχει συμπληρωθεί κάθε φορά ο μήνας επιδότησης.

    • Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

     Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπους:

     α) με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΔΥΠΑ ή της Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr ). Για τη μετάβασή σας στις e-services, παρακαλούμε, πατήστε εδώ.

     β) μέσω ΚΕΠ

    • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω εκπροσώπου;

     Ναι, εάν υποβληθεί στα ΚΕΠ και εφόσον είναι νομίμως εξουσιοδοτημένος από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. 

    • Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση;

     Την αίτησή σας θα πρέπει να την υποβάλετε εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Ειδικής βεβαίωσης των αρμόδιων υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.

    • Έχω διακοπή επαγγέλματος στις 3.1.2012. Δικαιούμαι το βοήθημα;

     Ναι, εφόσον, μαζί με τις υπόλοιπες προϋποθέσεις, έχετε και τουλάχιστον 3ετή συνεχόμενη ή διακεκομμένη ασφάλιση στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ήσασταν ασφαλισμένος πριν από τη διακοπή του επαγγέλματος σας και ένα έτος τουλάχιστον καταβολή εισφορών στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας.

    • Έχω διακοπή επαγγέλματος στις 31.12.2011 και από τότε δεν έχω επαναδραστηριοποίηση. Δικαιούμαι το βοήθημα;

     Όχι, διότι για να είστε δικαιούχος του βοηθήματος θα πρέπει να έχετε αποδεδειγμένη διακοπή επαγγέλματος από την 1.1.2012 και μετά, με καταβολή εισφορών στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τουλάχιστον για ένα χρόνο.

    • Κάθε πότε πρέπει να εμφανίζομαι στη ΔΥΠΑ προκειμένου να πιστώνεται το βοήθημα ανεργίας;

     Οι μήνες παρουσίας αποτυπώνονται στην αίτηση, στην εγκριτική απόφαση και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ. Οι μήνες παρουσίας που αποτυπώνονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενσωματώνουν όλες τις αλλαγές που πιθανώς προκύπτουν με την έκδοση εγκριτικής απόφασης.

     Η πρώτη αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας γίνεται στην Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας κατατέθηκε η αίτηση, ενώ οι υπόλοιπες σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2.

     Η πίστωση του βοηθήματος γίνεται κάθε μήνα.

     Η δήλωση παρουσίας συνδέεται με την ομαλή καταβολή των επιδομάτων του πολίτη:

     • αν δηλωθεί η παρουσία κατοχυρώνεται το δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και στα δύο επόμενα μηνιαία επιδόματα
     • αν δεν δηλωθεί η παρουσία, γίνεται στέρηση του επιδόματος που αντιστοιχεί στον μήνα παρουσίας και για την καταβολή των επόμενων δύο μηνιαίων επιδομάτων αναμένεται η επόμενη δήλωση παρουσίας
     • αν δεν δηλωθεί η παρουσία για δύο συνεχόμενους μήνες παρουσίας, η επιδότηση διακόπτεται

     Ωστόσο, όσο διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού η δήλωση παρουσίας γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ. Σε περίπτωση παρέλευσης του μήνα παρουσίας, η ηλεκτρονική της δήλωση δεν είναι δυνατή.

    • Πότε αναστέλλεται η καταβολή του βοηθήματος;

     Η καταβολή του βοηθήματος ανεργίας αναστέλλεται για τους εξής λόγους:

     • αν αναλάβετε μισθωτή εργασία ή προβείτε σε έναρξη αυτοαπασχόλησης, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή [εκτός αν το βοήθημα χορηγείται στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α.-τέως Ε.Τ.Α.Α. βάσει της προϋπόθεσης 1β (εισοδηματικό κριτήριο)]
     • αν υπαχθείτε στην υποχρεωτική ή προαιρετική ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
     • αν είστε πολίτης τρίτης χώρας όταν έχει λήξει η ισχύς του εγγράφου που πιστοποιεί τη μόνιμη διαμονή σας στην Ελλάδα
     • λόγω προσωρινής ανικανότητας για εργασία, εξαιτίας ασθένειας
     • λόγω λήψης προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας
     • λόγω διοικητικής κράτησης ή φυλάκισης
     • λόγω στράτευσης
     • αν ξεκινήσετε πρακτική άσκηση
     •  αν μεταβείτε στο εξωτερικό για περισσότερες από 20 σποραδικές ή συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια ενός έτους ή για περισσότερες από 20 συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών
     • λόγω συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης υπό ειδικές προϋποθέσεις, εφόσον έχετε επιλέξει να εγγραφείτε στα Μητρώα της ΔΥΠΑ ως άνεργοι,

     Για κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει, εντός 8 ημερών, να ενημερώσετε την Υπηρεσία αρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή είτε μέσω τηλεφώνου, είτε αποστέλλοντας φαξ ή επιστολή, ή μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε προσερχόμενος ο ίδιος στην Υπηρεσία ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα) πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτει ο λόγος της αναστολής. Αν δεν μπορείτε να προσέλθετε ο ίδιος, έχετε τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσετε το άτομο που επιθυμείτε, το οποίο με τη νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση και με τα σχετικά δικαιολογητικά θα προσέλθει εκ μέρους σας στην Υπηρεσία.

     Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που θα προκύψει από την αναστολή της επιδότησης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό σας.

     Μετά την αναστολή του, το βοήθημα ανεργίας μπορεί να συνεχιστεί, εφόσον δεν συντρέχει κάποιος από τους παραπάνω λόγους αναστολής και υποβάλλετε αίτηση στην Υπηρεσία πριν περάσουν δύο χρόνια από την έκδοση της αρχικής εγκριτικής απόφασης.

    • Πότε διακόπτεται η καταβολή του βοηθήματος;

     Η καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται λόγω:

     α) Μη δήλωσης παρουσίας στην υπηρεσία της ΔΥΠΑ σε δυο συνεχόμενα χρονικά διαστήματα που του έχουν καθοριστεί από την απόφαση επιδότησης

     β) Συνταξιοδότησης από τον e-Ε.Φ.Κ.Α ή από οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αν υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση στους ανωτέρω φορείς (εκτός των περιπτώσεων συνταξιοδότησης ή υποβολής αίτησης για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου)

     γ) Παράλληλης απασχόλησης και επιδότησης [εκτός αν το βοήθημα χορηγείται στους ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α.-τέως Ε.Τ.Α.Α. βάσει της προϋπόθεσης 1β (εισοδηματικό κριτήριο)]

     δ) Θανάτου

     ε) Οριστικής ανικανότητας για εργασία

     Σε περίπτωση διακοπής της επιδότησης δεν είναι δυνατό να επακολουθήσει συνέχισή της. Νέα επιδότηση επακολουθεί μόνο εφόσον μετά τη διακοπή συμπληρωθούν εκ νέου οι προϋποθέσεις επιδότησης.

    • Οι ημέρες για τις οποίες μου χορηγήθηκε βοήθημα ανεργίας θεωρούνται συντάξιμες;

     Σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση, για τους δικαιούχους του παρόντος βοηθήματος ανεργίας δεν προβλέπεται η απόδοση κανενός είδους ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διάρκεια της χορήγησής του. Ωστόσο, με τη διάταξη του άρθρου 32 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/τ. Α΄/17-5-2019) προβλέπεται η αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.
     Συγκεκριμένα, με την ψηφισθείσα διάταξη, της οποίας έναρξη ισχύος είναι η 17/5/2019, προβλέπεται η αναγνώριση του χρόνου καταβολής βοηθήματος στους υπαγόμενους στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και τ. ΕΤΑΑ), όπως του χρόνου επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας από τη ΔΥΠΑ, και μέχρι 300 ημέρες.

    • Ποιο είναι το ύψος του βοηθήματος ανεργίας;

     Το ύψος του βοηθήματος (από 01/04/2024) καθορίζεται σε 509,75 € μηνιαίως και αναπροσαρμόζεται με την εκάστοτε αναπροσαρμογή του βασικού μηνιαίου ποσού της τακτικής επιδότησης ανεργίας.
     Δεν προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων μελών του ασφαλισμένου.

    • Πώς κλιμακώνεται η διάρκεια χορήγησης του βοηθήματος ανεργίας;

     Η χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας κλιμακώνεται ανάλογα με τα έτη πλήρους ασφάλισης (συνεχούς ή διακεκομμένης)  σε έναν από τους ασφαλιστικούς φορείς Ο.Α.Ε.Ε. ή Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. ή Ε.Τ.Α.Α.

     ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

     (ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΗ)

     ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ)

     3 έως 4

     3

     5 έως 6

     4

     7 έως 8

     5

     9 έως 10

     6

     11 έως 12

     7

     13 έως 14

     8

     Άνω των 14

     9

    • Έχω ήδη λάβει μια φορά το βοήθημα. Μπορώ να το λάβω εκ νέου και με ποιες προϋποθέσεις;

     Ναι, εφόσον έχετε συμπληρώσει εκ νέου όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Τονίζεται ότι ο χρόνος ασφάλισης που ελήφθη υπόψη για την προηγούμενη χορήγηση του επιδόματος δεν μπορεί να υπολογιστεί ξανά.

    • Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

     Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία παραλαμβάνετε από την Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεστε, ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

     Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται:

     1. νέα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο πολίτης έχει την υποχρέωση να δηλώνει την παρουσία του στη ΔΥΠΑ
     2. η διάρκεια της επιδότησης
     3. το ύψος της επιδότησης
  • Ερωτήσεις σχετικά με Άλλες Παροχές
   • Επίδομα Διαθεσιμότητας
    • Ποιο είναι το ύψος του βοηθήματος;

     Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στο δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

     Οι παροχές αυτές δεν καταβάλλονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες κάθε έτος.

    • Μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να υποβάλλω την αίτηση;

     Το δικαίωμα του μισθωτού να επιδοτηθεί λόγω διαθεσιμότητας, μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα (έναρξης αυτής).

    • Ποιοι είναι δικαιούχοι του βοηθήματος;

     Όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα η ΔΥΠΑ καταβάλλει σ’ αυτούς που παραμένουν άνεργοι κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας το δέκα τοις εκατό του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

    • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

     Ναι. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί και μέσω πληρεξούσιου ατόμου στο αρμόδιο ΚΠΑ 2.

    • Πώς υποβάλλεται η αίτηση;

     Η αίτηση υποβάλλεται από τον ασφαλισμένο μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία που ο/η εργαζόμενος/-η τέθηκε από τον εργοδότη του σε διαθεσιμότητα με τους εξής τρόπους:

     α) στο e-mail της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ, αποστέλλοντας Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση, που εκδίδεται μέσω της Ψηφιακής Πύλης του Δημόσιου (www.gov.gr), έως ότου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της αίτησης μέσω των e-services της ΔΥΠΑ,

     ή 

     μέσω ΚΕΠ 

    • Τι δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω για την καταβολή του επιδόματος;

     Απαραίτητο δικαιολογητικό για την επιδότηση είναι το έγγραφο εργοδότη με το οποίο τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο/η εργαζόμενος/-η.

    • Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

     Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στις e-services.

   • Παροχή λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη
    • Ποιοι είναι δικαιούχοι της παροχής;

     Δικαιούχοι των παροχών λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη είναι οι εργαζόμενοι:

     α) επιχείρησης που κηρύχθηκε σε πτώχευση μετά από δικαστική απόφαση είτε που διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν συντρέχει λόγος κινήσεως της διαδικασίας πτωχεύσεως, ή

     β) επιχείρησης που τέθηκε σε εκκαθάριση ή

     γ) επιχείρησης (ασφαλιστικής) της οποίας ανακαλείται η άδεια λειτουργίας, λόγω παράβασης των διατάξεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.

    • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω εκπροσώπου;

     Ναι. Η αίτηση δύναται να υποβληθεί και μέσω πληρεξούσιου ατόμου στο αρμόδιο ΚΠΑ2.

    • Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση;

     Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση:

     • Βεβαίωση του συνδίκου της πτώχευσης ή του Γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου στην περίπτωση που η επιχείρηση κηρύχθηκε σε πτώχευση ή βεβαίωση του οικείου εκκαθαριστή για τις λοιπές περιπτώσεις, από την οποία να προκύπτει το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών που αναγγέλθηκαν προς επαλήθευση ή ικανοποίηση, καθώς και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται αυτές, &
     • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 για το ύψος των ανεξόφλητων αποδοχών και την περίοδο στην οποία αναφέρονται.
    • Πόσο είναι το καταβαλλόμενο ποσό;

     Το ύψος των παροχών αυτών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις αποδοχές 3 μηνών, όπως αυτές προβλέπονται από τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στην έννοια των «αποδοχών», που δύνανται να καλυφθούν από το ταμείο Αφερεγγυότητας, εμπίπτουν πλην του (νόμιμου) μισθού του εργαζόμενου, τυχόν απλήρωτα δώρα εορτών, Πάσχα ή Χριστουγέννων και άδεια ή επίδομα αδείας, εφόσον αυτά εμπίπτουν στο κρίσιμο   χρονικό   διάστημα   που   ορίζει   ο  νόμος.   Δεν   καταβάλλεται   η αποζημίωση λόγω απόλυσης, καθόσον δεν θεωρείται αποδοχές.
     Η ΔΥΠΑ υποκαθιστά τον εργοδότη στα αντίστοιχα δικαιώματα των εργαζομένων, ενώ για τις αποδοχές αυτές καταβάλλει τις ανάλογες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Οι τυχόν ανεξόφλητες αποδοχές που καταβάλλονται στους δικαιούχους πρέπει να εμπίπτουν μέσα στο χρονικό διάστημα των τελευταίων έξι μηνών. Το εξάμηνο αυτό (αν πρόκειται για την επιχείρηση που πτώχευσε) έχει αφετηρία την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή δήλωσης για κήρυξη της επιχείρησης σε πτώχευση, ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις έχει αφετηρία την ημερομηνία δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης για την ανάκληση (αν πρόκειται για εκκαθάριση επιχείρησης).

    • Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση;

     Το δικαίωμα για πληρωμή ανεξόφλητων αποδοχών στον εργαζόμενο από το "Λογαριασμό προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη" ασκείται με έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς την αρμόδια, Υπηρεσία της ΔΥΠΑ, το αργότερο μέσα σε ένα εξάμηνο:

     α) από τη δημοσίευση της απόφασης για την κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης ή

     β) από την ημερομηνία που η επιχείρησης τέθηκε σε εκκαθάριση ή γ) από την ημερομηνία που η επιχείρηση (ασφαλιστική) της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας, λόγω παράβασης των διατάξεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.


     Μετά την πάροδο της εξάμηνης προθεσμίας, το δικαίωμα για τις παροχές αυτές αποσβέννυται.

    • Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

     Η παραλαβή της απόφασης μπορεί να γίνει είτε από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 όπου υποβλήθηκε η αίτηση, είτε από τον ατομικό σας λογαριασμό στις e-services

  • Ερωτήσεις σχετικά με το Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων
   • Είμαι υπήκοος τρίτης χώρας. Μπορώ να λάβω το επίδομα;

    Όχι. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι Έλληνες υπήκοοι ή οι υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   • Πόσο είναι το ποσό του επιδόματος;

    Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ΕΥΡΩ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.

    Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

   • Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτηση;

    Για να εισπράξει ο άνεργος το επίδομα πρέπει, εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας (ακόμη κι αν την έχει λάβει τμηματικά, δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις), να υποβάλλει τη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία της ΔΥΠΑ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού. Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.

   • Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω εκπροσώπου;

    Ναι, εάν υποβληθεί στα ΚΕΠ και εφόσον είναι νομίμως εξουσιοδοτημένος από τον άμεσα ενδιαφερόμενο

   • Πού υποβάλλεται η αίτηση;

    Η αίτηση υποβάλλεται με δύο τρόπους:

    • ηλεκτρονικά, μέσω των e-services της ΔΥΠΑ
    • μέσω των ΚΕΠ
   • Πώς και πού γίνεται η δήλωση παρουσίας;

    Για την ομαλή καταβολή του επιδόματος:

    • Οι ασφαλισμένοι πολίτες προσέρχονται στις Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, δηλώνουν ότι πληρούσαν κατά το διάστημα που προηγήθηκε και κατά το οποίο επιδοτούνταν τις προϋποθέσεις επιδότησης και υπογράφουν και σχετική ΥΔ. Η πρώτη αυτοπρόσωπη δήλωση παρουσίας γίνεται στην Υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται (δηλ. όπου κατατέθηκε ή όπου μεταφέρθηκε η αίτηση), ενώ οι υπόλοιπες σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2.

     Ωστόσο, όσο διαρκούν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα του κορωνοϊού η δήλωση παρουσίας γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ με την επιβεβαίωση ανάγνωσης του κειμένου της ΥΔ. Σε περίπτωση παρέλευσης του μήνα παρουσίας, η ηλεκτρονική της δήλωση δεν είναι δυνατή.

   • Από πού θα παραλάβω τη σχετική απόφαση;

    Κατόπιν της επεξεργασίας της αίτησης εκδίδεται απόφαση από την Υπηρεσία είτε εγκριτική είτε απορριπτική, την οποία παραλαμβάνετε από την Υπηρεσία της ΔΥΠΑ στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεστε, ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

   • Πότε διακόπτεται, αναστέλλεται ή συνεχίζεται η καταβολή του επιδόματος;

    Η καταβολή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου :

    Διακόπτεται στην περίπτωση κατά την οποία ο άνεργος:

    • αναλαμβάνει μισθωτή ή μη δραστηριότητα
    • δεν αποδεχθεί προτεινόμενη από τη ΔΥΠΑ θέση εργασίας συναφή με τα τυπικά προσόντα και τις δεξιότητές του
    • απολέσει την ιδιότητα του ανέργου για οποιοδήποτε λόγο
    • δεν εμφανιστεί στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ κατά τον τρίτο μήνα ελέγχου επί δύο συνεχόμενα τρίμηνα
    • συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του

    Αναστέλλεται

    • για όσο διάστημα ο δικαιούχος είναι ασθενής, εφόσον η ασθένεια προκύπτει από σχετική βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα
    • αν ο δικαιούχος απασχοληθεί έως 70 ημέρες κατά τη διάρκεια της επιδότησής του
    • κατά τη διάρκεια επαγγελματικής κατάρτισης (υπό προϋποθέσεις)

    Συνέχιση της επιδότησης χωρεί μόνον εφόσον εντός δύο μηνών από την άρση του λόγου αναστολής, ο άνεργος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ σχετική αίτηση.

    Σε περίπτωση διακοπής του επιδόματος δεν χωρεί συνέχιση.

   • Ποιοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνιως ανέργων;

    Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που:

    • Είναι Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
    • Έχουν ηλικία 20 έως 66 ετών,
    • Έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο) μικρότερο των 10.000 ευρώ. Εάν ο μακροχρόνια άνεργος έχει προστατευόμενο ανήλικο παιδί, το ανώτατο όριο ετήσιο εισοδήματός του, που απαιτείται για να λάβει το επίδομα, προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.
    • Έχουν εξαντλήσει τη 12μηνη τακτική επιδότηση ανεργίας
    • Έχουν υποβάλλει την αίτησή τους εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας.
    • Έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο και να παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων της ΔΥΠΑ.
  • Ερωτήσεις σχετικά με αριθμό καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ)
  • Ερωτήσεις σχετικά με ηλεκτρονική δήλωση παρουσίας
  • Ερωτήσεις σχετικά με επιδοματικά μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού
  • Τι είναι η Εφάπαξ χρηματική παροχή 300€ για μακροχρόνια (άνω των 5 ετών) ανέργους;
   • Στα πρόσωπα που συμπληρώνουν μακροχρόνια εγγεγραμμένη ανεργία στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. άνω των 5 ετών και εν συνεχεία καταρτίζουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, χορηγείται εφάπαξ χρηματική παροχή ύψους 300€, εφόσον δεν λαμβάνουν κάποιο επίδομα ή χρηματική ενίσχυση από τη ΔΥΠΑ.

  • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις χορήγησης της παροχής;
   • Απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή της παροχής είναι οι εξής:

    1. Η συμπλήρωση συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. άνω των πέντε ετών,
    2. Η κατάρτιση Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΨΑΣΔ) μετά τη συμπλήρωση της άνω των πέντε ετών μακροχρόνιας ανεργίας,
    3. Η πλήρωση των εξής εισοδηματικών κριτηρίων του άρθ. 19 του ν. 4921/2022: το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα κάτωθι όρια:

    ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

    ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ

    ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

    Άγαμοι – Σε κατάσταση χηρείας χωρίς εξαρτώμενα μέλη

    16.000.00 €

     

    Διαζευγμενοι εν διαστάσει

    16.000,00 €

    5.000.00 € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ

    Έγγαμοι – Μέρη συμφώνου συμβίωσης

    24.000,00€

    Μονογονείς (Άγαμοι, Σε καάσταση χηρείας, Διαζευγμένοι που ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα)

    29.000,00€

    5.000,00 € ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ

    Έτος αναφοράς για τα ως άνω εισοδηματικά κριτήρια αποτελεί το προηγούμενο φορολογικό έτος. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ακόμη η σχετική φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την ΑΑΔΕ προθεσμίες, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν το εισόδημα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους βάσει της σχετικής φορολογικής δήλωσης».

    4. Η μη λήψη άλλου επιδόματος ή χρηματικής ενίσχυσης από τη ΔΥΠΑ.

  • Λαμβάνω επίδομα ή χρηματική ενίσχυση από τη Δ.ΥΠ.Α. Μπορώ να λάβω και την εφάπαξ χρηματική παροχή των 300€;
   • Όχι.

  • Εχω καταρτίσει Ψηφιακό ΑΣΔ και συμπληρώνω άνω των πέντε ετών μακροχρόνια ανεργία μετά την κατάρτισή του. Είμαι δικαιούχος της εφάπαξ παροχής 300€;
   • Όχι.

  • Πώς μπορώ να υποβάλω την αίτηση για την εφάπαξ χρηματική παροχή των 300€;
   • Εφόσον έχετε συμπλρώσει άνω των πέντε ετών μακροχρόνια ανεργία, μετά την κατάρτιση του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης σας δίνεται πρόσβαση σε ειδική φόρμα δήλωσης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, η οποία επέχει θέση ΥΔ του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄/ 75), στην οποία συμπληρώνετε τα εξής στοιχεία:

    • στοιχεία οικογενειακής κατάστασης,
    • τον αριθμό του ατομικού ή κοινού τραπεζικού λογαριασμού σας στον οποίο είστε πρώτος/-η δικαιούχος και τον διεθνή αριθμό του τραπεζικού σας λογαριασμού (IBAN), στον οποίο θα πιστωθεί το επίδομα, με δική σας ευθύνη ως προς την ορθότητά του,
    • τη συναίνεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς χορήγησης της χρηματικής παροχής.
  • Πότε θα πιστωθεί στον τραπεζικό μου λογαριασμό το ποσό των 300€;
   • Το ποσό θα πιστωθεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας αφού γίνει ο έλεγχος όλων των στοιχείων που απαιτούνται.

   • Ποια τα δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας/βεβαιώσεων ανεργίας;
    • Το Άτομο με Αναπηρία (ΑμεΑ) πρέπει να προσκομίσει: α) γνωμάτευση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ (Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας) που θα αναφέρει το ποσοστό αναπηρίας του ατόμου (απαιτείται ποσοστό 50% και άνω). Η βεβαίωση δεν πρέπει να αναφέρει ανίκανος για εργασία. β) εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή, αν το ΑμεΑ δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση. γ) χρειάζεται να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης των στοιχείων του.

   • Ποια είναι τα οφέλη από την έκδοση κάρτας ανεργίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων;
    • Η κάρτα ΑμεΑ δεν χρειάζεται θεώρηση. Μπορούν με αυτή τα άνεργα ΑμεΑ να επωφεληθούν από τα προγράμματα απασχόλησης του Οργανισμού που απευθύνονται στα άτομα που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες. Επίσης, η κάρτα δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους της να επωφεληθούν από τις διατάξεις του Νόμου 2643/98.

   • Ποιες προϋποθέσεις χρειάζεται να πληροί ένα ΑμεΑ για να έχει δικαίωμα λήψης επιδόματος ανεργίας;
    • Για το ταμείο ανεργίας οι προϋποθέσεις είναι ίδιες εκείνες που ισχύουν κοινούς ανέργους.

     Παραθέτουμε τις κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και τις αντίστοιχες εργάσιμες ημέρες που θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί για την έγκριση του επιδόματος ανεργίας.

     ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

     A1Κοινοί Άνεργοι125 στο 14μήνο
     A2Συμβασιούχοι Δημόσιου Τομέα που επιδοτούνται ως κοινοί άνεργοι125 στο 14μήνο
     A3Εκπαιδευτικοί125 στο 14μήνο
     A4Οικοδόμοι100 στο 14μήνο
     A5Εποχικοί Τουριστικού – Επισιτιστικού Κλάδου100 στο 12μήνο
     A6Εποχικοί Τουριστικού – Επισιτιστικού Κλάδου μιας σεζόν100 στο 14μήνο
     A7Εποχικοί λοιπών επιχ/σεων που λειτουργούν εποχιακά100 στο 14μήνο
     A8Εποχικοί λοιπών επιχ/σεων που λειτουργούν εποχικά μιας σεζόν100 στο 14μήνο
     A9Κοινοί άνεργοι επιδοτούμενοι λόγω επίσχεσης125 στο 14μήνο
     A10Κοινοί άνεργοι επιδοτούμενοι λόγω διακοπής λειτουργίας επιχ/σης125 στο 14μήνο
     A11Άνεργοι επιδοτούμενοι λόγω απόλυσης από μεταφερόμενες ή συγχωνευόμενες επιχ/σεις180 στο 14μήνο
   • Τι δεσμεύσεις έχει ένας/μία εργοδότης που θα αποφασίσει να προσλάβει άτομο Ειδικής Κοινωνικής Ομάδας με πρόγραμμα επιχορήγησης από τη ΔΥΠΑ;
    • Η βασική του/της δέσμευση είναι να διατηρήσει τη θέση εργασίας για 8 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος. Το πρόγραμμα διαρκεί  24 μήνες, διάστημα κατά το οποίο η επιχείρηση θα λαμβάνει επιχορήγηση, η οποία ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης (βάσει κανονισμού De Minimis ή  Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ) και σε συνδυασμό με την κατηγορία της ειδικής κοινωνικής ομάδας του/της ωφελούμενου/ης ανέργου/ης είναι  50% ή 75% (μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους), με ανώτερο όριο τα 700 ευρώ μηνιαίως (για θέση πλήρους απασχόλησης).Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη  Δημόσια Πρόσκληση του Προγράμματος στο κεφ. Α. 

   • Ποιες είναι οι δράσεις συμβουλευτικής που υλοποιεί η ΔΥΠΑ;
    • Οι δράσεις Συμβουλευτικής που υλοποιεί η Δ.ΥΠ.Α. είναι:

     • e-Εργαστήρια Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης ανέργων
     • Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού
     • Συμβουλευτική Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
     • Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών

     Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της κάθε συμβουλευτικής μπορείτε να λάβετε εάν μεταβείτε στην αποκλειστική ενότητα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

   • Πώς μπορώ να ενημερωθώ για δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών;
    • Για να ενημερωθείτε για τις δράσεις συμβουλευτικής που υλοποιεί η Δ.ΥΠ.Α.μπορείτε να απευθυνθείτε:

     • σε Εργασιακό Σύμβουλο της υπηρεσίας όπου εκδώσατε την κάρτα ανεργίας σας
     • από το site της Υπηρεσίας www.dypa.gov.gr
     • από τη σελίδα της Υπηρεσίας στο facebook και στο LinkedIn
   • Πώς μπορώ να συμμετάσχω σε ομάδα Συμβουλευτικής Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας;
    • Για να συμμετάσχετε σε ομάδα Συμβουλευτικής Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας θα πρέπει:

     • να είστε εγγεγραμμένος αναζητών εργασία και η κάρτα σας να είναι ενεργή
     • να έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και της κατάρτισης του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον Εργασιακό Σύμβουλο της υπηρεσίας στην οποία είστε εγγεγραμμένος.

      

     Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

     Ο Εργασιακός Σύμβουλος θα σας παραπέμψει σε ομάδα συμβουλευτικής Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, στην περίπτωση όπου υπάρχει διαθέσιμη θέση, σε ήδη προγραμματισμένη ομάδα ή διαφορετικά θα σας ενημερώσει για τα διαθέσιμα e-Εργαστήρια Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης ανέργων

   • Πώς μπορώ να συμμετάσχω σε ομάδα Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών;
    • Για να συμμετάσχετε σε ομάδα Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ):

     • πρέπει να είστε εγγεγραμμένος αναζητών εργασία και η κάρτα σας να είναι ενεργή
     • να έχετε ολοκληρώσει  τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και της κατάρτισης του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης
     • να δηλώσετε αυτοπροσώπως, σε Εργασιακό Σύμβουλο της υπηρεσίας όπου έχετε εκδώσει κάρτα ανεργίας, το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή σε ομάδα ΣΑΕΠ
     • ο εργασιακός σύμβουλος θα καταγράψει ηλεκτρονικά το αίτημά σας στο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και θα σας παραπέμψει στην περίπτωση όπου υπάρχει διαθέσιμη θέση, σε ήδη προγραμματισμένη ομάδα ή διαφορετικά θα σας ενημερώσει για τα διαθέσιμα e-Εργαστήρια Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης ανέργων
     • επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε ομάδα ΣΑΕΠ πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας 
   • Πως μπορώ να συμμετάσχω σε ομάδα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού;
    • Για να συμμετάσχετε σε ομάδα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΠ) θα πρέπει:

     • να είστε εγγεγραμμένος αναζητών εργασία και η κάρτα σας να είναι ενεργή
     • να έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και της κατάρτισης του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον Εργασιακό Σύμβουλο της υπηρεσίας στην οποία είστε εγγεγραμμένος.

     Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

     Ο Εργασιακός Σύμβουλος θα σας παραπέμψει σε ομάδα συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στην περίπτωση όπου υπάρχει διαθέσιμη θέση, σε ήδη προγραμματισμένη ομάδα ή διαφορετικά θα σας ενημερώσει για τα διαθέσιμα e-Εργαστήρια Ενεργοποίησης – Κινητοποίησης ανέργων

   • Όταν συμμετέχω σε ομάδες συμβουλευτικής διαγράφεται η κάρτα ανεργίας μου;
    • Η συμμετοχή σας σε δράσεις συμβουλευτικής δεν επιφέρει διαγραφή της κάρτας ανεργίας σας.

   • Δικαιούμαι βεβαίωση παρακολούθησης από τη συμμετοχή μου σε δράσεις συμβουλευτικής και πώς μπορώ να την παραλάβω;
    • Μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής σας σε ομάδες συμβουλευτικής μπορείτε να παραλάβετε βεβαίωση παρακολούθησης.

     Συγκεκριμένα μπορείτε να παραλάβετε τις ακόλουθες βεβαιώσεις:

     • Βεβαίωση συμμετοχής στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Επαναπροσανατολισμού
     • Βεβαίωση συμμετοχής στη Συμβουλευτική Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας
     • Βεβαίωση συμμετοχής στη Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών.

     Τις προαναφερόμενες βεβαιώσεις μπορείτε να τις παραλάβετε μέσω:

     • των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α.
     • της ιστοσελίδας της Δ.ΥΠ.Α. _Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
     • των ΚΕΠ
   • Τι είναι η Μαθητεία;
    • Μαθητεία είναι το εκπαιδευτικό σύστημα που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Με αυτό τον τρόπο αποκτά ο μαθητής επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να καταστεί ευκολότερη στη συνέχεια η ένταξή του στην αγορά εργασίας.

   • Πόσο διαρκεί η φοίτηση στις ΕΠΑΣ;
    • Η φοίτηση διαρκεί 2 σχολικά έτη (4 εξάμηνα), κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα (1 πρωινό και 4 απογευματινά) και παράλληλα  πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητά τους (4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα).

   • Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας;
    • Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας απευθύνονται σε νέους και νέες ηλικίας 15-29 ετών, που είναι τουλάχιστον απόφοιτοι  Γυμνασίου.

   • Πού μπορώ να επικοινωνήσω;
    • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210-99.89.711, 210-99.89.919, 210-9989527 και 210-9989421.

   • Ποια είναι η αμοιβή των πρακτικά ασκούμενων μαθητών;
    • H ημερήσια αποζημίωση των ασκούμενων μαθητών ορίζεται στο 80% του κατώτατου ημεροσμισθίου των εργατοτεχνιτών και ανέρχεται σε 29,66€, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

   • Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για λήψη, καθώς και το ύψος του επιδόματος σίτισης - στέγασης για τους μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ/Π.ΕΠΑ.Σ;
    • Επίδομα στέγασης δικαιούνται οι μαθητευόμενοι της Α’ και Β’ Τάξης των ΕΠΑΣ/ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

     1. Διαμένουν μόνιμα εκτός της πόλης που εδρεύει η Εκπαιδευτική Μονάδα της ΕΠΑΣ/ΠΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ και είναι αδύνατη η καθημερινή μετακίνησή τους για την παρακολούθηση των μαθημάτων και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μάθησης στον εργασιακό χώρο.

     2. Δεν λειτουργεί Εκπαιδευτική Μονάδα ΕΠΑ.Σ/ΠΕΠΑΣ με την ίδια ειδικότητα πλησιέστερα προς τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.

     3. Δεν έχει κριθεί η φοίτησή τους ανεπαρκής, λόγω υπέρβασης του προβλεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις αριθμού των απουσιών, πάνω από μια φορά.

     4. Δεν έχουν αποκτήσει πτυχίο από άλλη επαγγελματική σχολή μαθητείας της ΔΥΠΑ (π. ΟΑΕΔ).

     5. Το μηνιαίο επίδομα στέγασης έχει οριστεί στα 240€.

     6. Μαθητευόμενοι των ΕΠΑΣ και των Π.ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ, που δικαιούνται επίδομα στέγασης, δικαιούνται και ημερήσιο επίδομα σίτισης, το οποίο αντιστοιχεί σε 9,00€.

   • Ποια η επιδότηση των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στην Πρακτική Άσκηση;
    • Το Πρόγραμμα "Μάθηση στο χώρο Εργασίας" για κάθε μαθητευόμενο των ΕΠΑΣ επιδοτείται με 25,00 ευρώ ημερησίως. Η επιδότηση καταβάλλεται απευθείας στον μαθητευόμενο. Η συμμετοχή του εργοδότη στην ημερήσια αποζημίωση του μαθητευόμενου είναι 4,66€ (29,66€  – 25,00€) καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027".

   • Ποιος έχει δικαίωμα εγγραφής στα ΙΕΚ;
    • Δικαίωμα εγγραφής στο Α΄εξάμηνο των Ι.Ε.Κ έχουν οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

   • Με τι σχέση εργασίας διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ;
    • Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΙΕΚ εργάζεται ως ωρομίσθιο, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του ν.2336/95 και άρθρο 16 του ν.2643/98). 

   • Πόσο χρόνο διαρκεί η φοίτηση στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ;
    • Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι πέντε (5) συνολικά εξάμηνα , επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

   • Ποιο είναι το όριο ηλικίας για εγγραφή υποψηφίου στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ;
    • Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε κάθε ενδιαφερόμενο ανεξαρτήτως ηλικίας

   • Ποιοι διδάσκουν στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ;
    • Στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ δύνανται να διδάξουν πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ και απόφοιτοι Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων και Σχολών

   • Πότε γίνονται οι εγγραφές στα ΙΕΚ, τι δικαιολογητικά απαιτούνται για εγγραφή και πώς επιλέγεται ένας υποψήφιος για κατάρτιση στα ΙΕΚ της ΔΥΠΑ;
    • Οι εγγραφές, οι ανανεώσεις εγγραφών και οι κατατάξεις σπουδαστών στα ΙΕΚ, πραγματοποιούνται από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι ζητούμενες ειδικότητες, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων αναφέρονται σε σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.

   • Έχει δικαίωμα να κάνει εγγραφή άνεργος υποψήφιος; Μπορεί να ανανεώνει το δελτίο ανεργίας/ψηφιακή κάρτα ένας καταρτιζόμενος;
    • Ναι, μπορεί να εγγραφεί στα ΙΕΚ για κατάρτιση ένας ήδη εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ. Εάν πληροί τις τρεις προϋποθέσεις του ν.4554/2018, αρ.34, παραμένει εγγεγραμμένος στα μητρώα της ΔΥΠΑ και ο χρόνος εκπαίδευσής του ή επαγγελματικής κατάρτισής του μετράται ως χρόνος ανεργίας ενώ υποχρεούται σε ανανέωση του δελτίου του κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Οι τρεις προϋποθέσεις (ν.4554/2018, αρ.34) είναι οι εξής:

     α) να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,

     β) να δηλώσει τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στη ΔΥΠΑ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και

     γ) να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής του σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

     Οι άνεργοι που δεν πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις διαγράφονται για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα και έχουν δικαίωμα επανεγγραφής στο μητρώο ανέργων με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
     Κατά τη διάρκεια της κατάρτισή του όμως δεν μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο ανέργων παρά μόνο στην περίπτωση που δικαιούται τακτική επιδότηση ανεργίας και παραμένει στο μητρώο ανέργων για όσο διαρκεί η επιδότηση του. Η επανεγγραφή του είναι δυνατή μετά τη λήξη της φοίτησής του στο ΙΕΚ.

   • Πώς εγγράφεται ένας Φορέας Εκπροσώπησης Εργοδοτών στο Π.Σ ΛΑΕΚ 1- 25;
    • Με την ίδια ακριβώς διαδικασία, μόνο που ο Φορέας θα διαλέξει την επιλογή Αίτηση εγγραφής ΦΕΕ.

   • Πώς αλλάζει ο κωδικός μιας επιχείρησης;
    • Βάζοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό και πηγαίνοντας στην επιλογή του μενού στο  Αλλαγή κωδικού εμφανίζεται οθόνη  που ζητά τον παλαιό κωδικό το νέο κωδικό και επιβεβαίωση του νέου κωδικού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από 8 ως 14 ψηφία (γράμματα και αριθμούς).

   • Πώς κάνω κατάθεση προγράμματος;
    • Όταν η επιχείρηση εγγράφεται για πρώτη φορά και εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό της, πρέπει να συμπλήρωσει τα στοιχείων της. (διεύθυνση, νόμιμος εκπρόσωπος, οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης κ. α) με την ολοκλήρωση συμπλήρωσης των στοιχειών αυτών η επιχείρηση – χρήστης μπορεί να επιλέξει  «Υποβολή Νέου Προγράμματος». Οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους. Παρόλα αυτά, μπορούν να προβούν σε τυχόν αλλαγές στην καρτέλα τους. (Διεύθυνση Νόμιμο εκπρόσωπο κτλ).

   • Πώς περνάω απουσίες σε ένα κατατεθειμένο πρόγραμμα;
    • 1. Για το πρόγραμμα Λαεκ 0,45% οι απουσίες (αν υπάρχουν) συμπληρώνονται 20 λεπτά πριν από την κάθε εκπαιδευτική περίοδο έως και 20 λεπτά μετά την έναρξή της. 2. Για το πρόγραμμα Λαεκ 1-25 οι απουσίες (αν υπάρχουν) καταχωρούνται 20 λεπτά πριν την έναρξη της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου μέχρι και 20 λεπτά μετά (δηλαδή την πρώτη ώρα της κάθε μέρας). Απουσίες καταχωρούνται ξανά στο διάλειμμα της δεύτερης προς τρίτης ώρας (εάν υπάρχει διάλλειμα στο σχεδιασμό του προγράμματος) ή στο πρώτο 15λεπτο της έναρξης της τρίτης ώρας. Από το μενού επιλέγει Καταχώρηση απουσιών.

   • Γιατί στην ηλεκτρονική αίτηση αποπληρωμής μου δεν φαίνονται τα προγράμματά μου;
    • Στη «διαχείριση στοιχείων επιχείρησης» - «καρτέλα οικονομικά» και επάνω δεξιά διαλέγοντας το έτος που σας ενδιαφέρει, θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα οικονομικά στοιχεία. Υπάρχει επίσης η περίπτωση το ή τα προγράμματά σας να έχουν δεχθεί αρνητικό έλεγχο οπότε και δεν θα εμφανιστούν για αποπληρωμή.

   • Η σελίδα του Π.Σ ΛΑΕΚ δεν εμφανίζεται και δεν λειτουργεί σωστά. Δεν υπάρχει η επιλογή αποθήκευση, η επιλογή κατάθεση προγράμματος. Δεν αποθηκεύει τα δεδομένα μου ή τις αλλαγές μου σε ένα ήδη κατατεθειμένο πρόγραμμα. Δεν μου ανοίγει την επιλογή των απουσιών σε ένα πρόγραμμα και δεν με αφήνει να περάσω απουσίες.
    • Η ιστοσελίδα του Λαεκ λειτουργεί σωστά μόνο με φυλομετρητή (browser) Internet Explorer από 6.0 και πάνω .

   • Δεν έχω κάνει αποπληρωμή για το προηγούμενο έτος. Τι μπορώ να κάνω;
    • Μπορείτε να κάνετε την αποπληρωμή τώρα, και να στείλετε το φυσικό αρχείο στις Οικονομικές Υπηρεσίες της ΔΥΠΑ. Παρόλα αυτά, η αποπληρωμή σας θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη.

   • Πώς εγγράφεται μια επιχείρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΛΑΕΚ;
    • Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στο Π.Σ ΛΑΕΚ, το portal του ΛΑΕΚ ( http://laek.oaed.gr ) και επιλέγουν Αίτηση εγγραφής στο σύστημα από το μενού στα αριστερά. Εναλλακτικά μπορούν να εισέλθουν στη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ (http://www.oaed.gr) και να πάνε να επιλέξουν Εργοδότες /τριες Επιχειρήσεις μετά Συνεχιζόμενη κατάρτιση και τέλος Προγράμματα κατάρτισης Eνιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολτικών (ΛΑΕΚ).  Συμπληρώνονται οι επιλογές: Όνομα χρήστη (Η επιχείρηση – χρήστης διαλέγει ένα όνομα χρήστη) Δηλώνεται η επίσημη επωνυμία της επιχείρησης (όπως δηλώνεται στην εφορία) ΑΦΜ της επιχείρησης. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (όπου και θα αποσταλεί ο κωδικός της επιχείρησης σε μερικά λεπτά από την αίτηση εγγραφής). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής κωδικού και η επιχείρηση επιλέγει από τα αριστερά είσοδο στο σύστημα και στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται παράθυρο που ζητά όνομα χρήστη και κωδικό. Η επιχείρηση συμπληρώνει το όνομα χρήστη και κωδικό και συνδέεται.

   • Επικοινωνία για την υλοποίηση προγραμμάτων ΛΑΕΚ
    • Σας ενημερώνουμε ότι το νέο τηλέφωνο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης κοινού για τα προγράμματα ΛΑΕΚ είναι το 1555. Σε περίπτωση ιδιαίτερα εξειδικευμένων θεμάτων μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
     ΓΙΑ ΛΑΕΚ 0,24%
     Επιχειρήσεις (γενικά θέματα υλοποίησης προγραμμάτων): dd3@dypa.gov.gr
     Tεχνικά Προβλήματα (υλοποίησης προγραμμάτων) και εισηγητές: dd3@dypa.gov.gr
     Ελεγκτές - Ενστάσεις: dd3@dypa.gov.gr
     Αποπληρωμές: db2@dypa.gov.gr
     ΓΙΑ ΛΑΕΚ 1-25
     ΦΕΕ (υποβολή προτάσεων,υλοποίηση): dd3@dypa.gov.gr
     Τεχνικά Προβλήματα (κατάθεσης - υλοποίησης): dd3@dypa.gov.gr
     Ελεγκτές - Ενστάσεις: dd3@dypa.gov.gr
     Αποπληρωμές: db2@dypa.gov.gr

   • Έκδοση Κλειδαρίθμου
    • Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται έκδοση κλειδαρίθμου για πρόσβαση Επιχειρήσεων στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΔΥΠΑ;

     Η έκδοση κλειδαρίθμου για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΔΥΠΑ απαιτείται ΜΟΝΟ για ατομικές επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν ήδη εγγραφεί στη ΔΥΠΑ ως φυσικά πρόσωπα ή άνεργοι, καθώς και τις περιπτώσεις εγγραφής υποκαταστήματος από ήδη εγγεγραμμένη επιχείρηση. Στις περιπτώσεις αυτές η εγγραφή πραγματοποιείται αποστέλλοντας email με το αίτημα, στην Υπηρεσία που ανήκει η επιχείρηση και επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

     Για ατομική επιχείρηση:

     • Έναρξη επιτηδεύματος της επιχείρησης ή Στοιχεία επιχείρησης από taxisnet
     • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του επιχειρηματία 

       

     Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, πρέπει ο νόμιμα ορισμένος εκπρόσωπος να προσκομίσει:

     • Έναρξη επιτηδεύματος της επιχείρησης ή Στοιχεία επιχείρησης από taxisnet (για έδρα ή υποκατάστημα)
     • Καταστατικό επιχείρησης ή ΦΕΚ σύστασης
     • Νόμιμοι εκπρόσωποι από taxisnet
     • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του νομίμου εκπροσώπου 

      

     Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αποστολής email, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα εκδίδουν από τη σχετική ιστοσελίδα. Στην ΥΔ θα δηλώνεται ότι διαβιβάζεται το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

     Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε την Υπηρεσία που ανήκει η επιχείρηση σύμφωνα με την έδρα της ή το υποκατάστημά της και εδώ, τα email των Υπηρεσιών ΚΠΑ2 ΔΥΠΑ.

     Για τις λοιπές επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες, η διαδικασία εγγραφής  στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ πραγματοποιείται με χρήση κωδικών taxisnet της επιχείρησης, μέσω της επιλογής «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ».

   • Πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
    • Είμαι εργοδότης και θέλω να έχω πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβώ;

     Η διαδικασία εγγραφής επιχειρήσεων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ πραγματοποιείται με χρήση κωδικών taxisnet, μέσω της επιλογής «Σύνδεση στο Σύστημα μέσω πιστοποίησης από την ΑΑΔΕ».

     Η διαδικασία αυτή δεν αφορά ατομικές επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν ήδη εγγραφεί στη ΔΥΠΑ ως φυσικά πρόσωπα ή άνεργοι, καθώς και τις περιπτώσεις εγγραφής υποκαταστήματος από ήδη εγγεγραμμένη επιχείρηση. Στις περιπτώσεις αυτές η εγγραφή πραγματοποιείται αποστέλλοντας email με το αίτημα, στην Υπηρεσία που ανήκει η επιχείρηση και επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

     Για ατομική επιχείρηση:

     • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης
     • Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

     Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, πρέπει ο νόμιμα ορισμένος εκπρόσωπος να προσκομίσει:

     • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης και του υποκαταστήματος
     • ΦΕΚ σύστασης της εταιρίας - ΦΕΚ ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου
     • Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας

     Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αποστολής email, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών ή αιτημάτων, οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν μαζί και επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση ή Υπεύθυνη Δήλωση που θα εκδίδουν από τη σχετική ιστοσελίδα. Στην ΥΔ θα δηλώνεται ότι διαβιβάζεται το συγκεκριμένο αίτημα ή/και τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

     Πατώντας εδώ μπορείτε να βρείτε την Υπηρεσία που ανήκει η επιχείρηση σύμφωνα με την έδρα της ή το υποκατάστημά της και εδώ, τα email των Υπηρεσιών ΚΠΑ2 ΔΥΠΑ.

   • Αναγγελία Πρόσληψης Μισθωτού
    • Πόσες ημέρες έχω προθεσμία να καταθέσω την αναγγελία πρόσληψης μισθωτού; Εάν το καθυστερήσω, θα υποστώ κυρώσεις; Βάσει ποιας νομοθεσίας;

     Το έντυπο Ε3-Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ το αργότερο έως και την ίδια ημέρα πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ.

     Σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε3, η υποβολή της αναγγελίας πρόσληψης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και άπαξ, με υποβολή του αντίστοιχου σχετικού εντύπου που προβλέπεται κατά την εμπρόθεσμη και ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής του σχετικού εντύπου, όπως αυτή ισχύει και για την οποία ενημερώνεται από το σύστημα η αρμόδια υπηρεσία για τις ενέργειές της.

     Εφόσον δεν γίνει ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης το αργότερο έως και την ίδια ημέρα πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, τότε για κάθε μισθωτό επιβάλλεται η προβλεπόμενη διοικητική κύρωση/πρόστιμο (Ν.Δ.2656/1956, αρθ.5, παρ.4 και Ν.Δ.763/1970, αρθ.1) έως 10 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

   • Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού
    • Όταν αποχωρεί μόνος του από την εταιρία (παραίτηση) μισθωτός υπάλληλος, οφείλω να το δηλώσω έγκαιρα στη ΔΥΠΑ; Εάν το καθυστερήσω, θα υποστώ κυρώσεις; Βάσει ποιας νομοθεσίας;

     Ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά το έντυπο οικειοθελούς μισθωτού στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού. Βάσει του ν.4488/13.09.2017, στο έντυπο της οικειοθελούς αποχώρησης θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά η υπογραφή του εργαζομένου. Η αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου Ε5 και επισυνάπτοντας το ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο με τις υπογραφές του εργαζόμενου και του εργοδότη. Εάν ο εργαζόμενος δεν υπογράψει το έντυπο Ε5, αυτό πρέπει να επιδοθεί απο τον εργοδότη με δικαστικό επιμελητή το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και να επισυναφθεί η ηλεκτρονικά σαρωμένη έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή την αμέσως επόμενη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης στον εργαζόμενο και σε κάθε περίπτωση εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών. Εάν δεν υποβληθεί ηλεκτρονικά το έντυπο της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού ή τα συνοδευτικά έγγραφα εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη.

     Σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε5, η υποβολή της αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και άπαξ, με υποβολή του αντίστοιχου σχετικού εντύπου που προβλέπεται κατά την εμπρόθεσμη υποβολή. Στη περίπτωση της εκπρόθεσμης υποβολής της αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης δεν προβλέπονται διοικητικές ή άλλες κυρώσεις ΔΥΠΑ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης περί εκπρόθεσμης υποβολής, δύναται όμως να προβλέπονται από άλλο φορέα με αρμοδιότητα σε στοιχεία απασχόλησης μισθωτών.

   • Αναγγελία Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας Μισθωτού
   • Ηλεκτρονική Εκπρόθεσμη Υποβολή
    • Πότε αρχίζει να διατίθεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ η ψηφιακή υπηρεσία για την ηλεκτρονική εκπρόθεσμη υποβολή στοιχείων απασχόλησης; Ποιες περιπτώσεις αφορά; Βάσει ποιας νομοθεσίας;

     Σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής, από 29.11.2021 διατίθεται  ψηφιακή υπηρεσία για την ηλεκτρονική εκπρόθεσμη υποβολή, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της με αρ.90972/15.11.2021, τ.Β’5393/19.11.2021 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εκδόθηκε σε εφαρμογή του ν.4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας (αρθ.79, παρ.5, εδ.ε) και αφορά αποκλειστικά στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής στοιχείων απασχόλησης αρμοδιότητας ΔΥΠΑ για προσλήψεις-αποχωρήσεις εργαζομένων (έντυπα Ε3, Ε5, Ε6, Ε7) και ειδικές μορφές απασχόλησης ωφελούμενων (έντυπα Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4, Ε3.5)

    • Εάν παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής των προσλήψεων-αποχωρήσεων εργαζομένων (έντυπα Ε3, Ε5, Ε6, Ε7), ποια διαδικασία προβλέπεται;

     Σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής των εντύπων Ε3, Ε5, Ε6, Ε7 που αφορούν εργαζόμενους (εξαρτημένη σχέση εργασίας), η υποβολή της αναγγελίας γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και άπαξ, με υποβολή του αντίστοιχου σχετικού εντύπου που προβλέπεται κατά την εμπρόθεσμη και ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής του σχετικού εντύπου, όπως αυτή ισχύει και για την οποία ενημερώνεται από το σύστημα η αρμόδια υπηρεσία για τις ενέργειές της

     Ειδικότερα, οι περιπτώσεις:

     • Όσον αφορά στην υποβολή των εντύπων E3, E5, E6 και Ε7 που αφορούν εργαζόμενους (εξαρτημένη σχέση εργασίας), για τα οποία η προθεσμία υποβολής τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έληξε πριν την 19/6/2021 (έναρξη ισχύος ν.4808/2021), επιτρέπεται μόνο η χειρόγραφη εκπρόθεσμη υποβολή τους, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων, από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής κυρώσεων

     • Η υποβολή των εντύπων E3, E5, E6 και Ε7 που αφορούν εργαζόμενους (εξαρτημένη σχέση εργασίας), τα οποία κατέστησαν ή θα καταστούν εκπρόθεσμα μεταξύ του μεταβατικού χρονικού διαστήματος από 19/6/2021 έως και 29/11/2021, επιτρέπεται για μια μόνο φορά και κατ’ εξαίρεση με ηλεκτρονική υποβολή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από 29/11/2021 έως και 20/12/2021, με εφαρμογή των προβλεπόμενων, από την κείμενη νομοθεσία, περί εκπρόθεσμης υποβολής κυρώσεων

     • Η υποβολή των εντύπων E3, E5, E6 και Ε7 που αφορούν εργαζόμενους (εξαρτημένη σχέση εργασίας), τα οποία θα καταστούν εκπρόθεσμα από 30/11/2021 και μετά, γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και άπαξ

    • Εάν παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία υποβολής των αναγγελιών που αφορούν ωφελούμενους σε ειδικές μορφές απασχόλησης (έντυπα Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4, Ε3.5), ποια διαδικασία προβλέπεται;

     Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών, η υποβολή των εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4, Ε3.5 γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και άπαξ, υπό την μορφή των ίδιων αντίστοιχων εντύπων της εμπρόθεσμης υποβολής άνευ κυρώσεων στις περιπτώσεις των εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3 και στην περίπτωση των εντύπων Ε3.4 και Ε3.5 με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία (αρμοδιότητας ΣΕΠΕ) περί εκπρόθεσμης υποβολής των σχετικών εντύπων

     Ειδικότερα, οι περιπτώσεις:

     • Όσον αφορά στην υποβολή των εντύπων E3.1, E3.2 και Ε3.3 που αφορούν ωφελούμενους κοινωφελούς εργασίας/θεωρητικής και πρακτικής άσκησης Voucher (μη εξαρτημένη σχέση εργασίας), τα οποία κατέστησαν εκπρόθεσμα, επιτρέπεται η ηλεκτρονική τους υποβολή, άνευ κυρώσεων

     • Όσον αφορά στην υποβολή των εντύπων E3.4 και E3.5 που αφορούν ωφελούμενους προγραμμάτων μαθητείας και πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών (μη εξαρτημένη σχέση εργασίας), τα οποία κατέστησαν εκπρόθεσμα, επιτρέπεται η ηλεκτρονική τους υποβολή, αλλά με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων, από την κείμενη νομοθεσία, κυρώσεων (αρμοδιότητας ΣΕΠΕ)

   • Τι είναι οι βρεφονηπιακοί σταθμοί;
    • Οι Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί (Σταθμοί) είναι χώροι αγωγής και ασφαλoύς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας και λειτουργούν στο πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής πολιτικής, για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και για τη διευκόλυνση των ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών.

     Η λειτουργία τους ανήκει πλέον στην αρμοδιότητα του ΟΑΕΔ, ύστερα από την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου  (ΦΕΚ 39 τ.Α΄/29.2.2012) για την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.).

     Η φιλοξενία των βρεφών –νηπίων είναι δωρεάν (ανταποδοτικό πρόγραμμα για τους δικαιούχους των παροχών Ο.Ε.Ε.).

   • Ποιες ηλικίες φιλοξενούνται στους Σταθμούς;
    • Φιλοξενούνται βρέφη από οκτώ(8) μηνών έως 2,5 ετών, εφόσον λειτουργούν βρεφικά τμήματα, καθώς και νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.

     Δεν γίνονται δεκτά βρέφη ή νήπια τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας και που η αγωγή τους χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικές δομές.

   • Ποιος είναι ο χρόνος λειτουργίας των Σταθμών;
    • Οι βρεφονηπιακοί – παιδικοί σταθμοί λειτουργούν από 6.45 π.μ. μέχρι 16.00 μ.μ. Δεν λειτουργούν τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.

     Επίσης δε λειτουργούν:

     • από 1 έως 31 Αυγούστου
     • από 24 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου
     • από Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά .
   • Πότε γίνονται οι εγγραφές στους Σταθμούς και πώς μπορούμε να μάθουμε ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;
    • H ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το Σχολικό Έτος 2013-2014 θα ανακοινωθεί σύντομα.

   • Σε ποιες περιοχές υπάρχουν Σταθμοί της ΔΥΠΑ;
    • Λειτουργούν εννέα (9) Σταθμοί στα όρια του Ν. Αττικής και δέκα έξι (16) σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις και σε Δήμους με μεγάλο εργατικό δυναμικό. Αναλυτικά οι Σταθμοί αναφέρονται σε πίνακα δημοσιευμένο στον σύνδεσμο.

   • Προβλέπεται σίτιση για τα παιδιά στους Σταθμούς της ΔΥΠΑ;
    • Στα βρέφη και στα νήπια κάθε σταθμού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα), η οποία παρασκευάζεται στους σταθμούς. Το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο υπογράφεται από την Προϊσταμένη του σταθμού και αναρτάται σε εμφανές σημείο του σταθμού για να ενημερώνονται οι γονείς.

   • Ποιος έχει δικαίωμα εγγραφής στους Σταθμούς της ΔΥΠΑ;
    • Όσοι είχαν το δικαίωμα εγγραφής των παιδιών τους στους Σταθμούς του καταργημένου φορέα της Εργατικής Εστίας διατηρούν το δικαίωμα αυτό για τους Β.Ν.Σ του Ο.Α.Ε.Δ., με την προϋπόθεση ότι η μητέρα εργάζεται.

   • Ποιοί είναι οι στόχοι του δικτύου EURES;
    • Κύριοι στόχοι του Δικτύου EURES είναι να ενημερώνει, να καθοδηγεί και να παρέχει συμβουλές σε εργαζόμενους που ενδέχεται να μετακινηθούν σε άλλη χώρα σχετικά με τις ευκαιρίες απασχόλησης αλλά και διαβίωσης. Επίσης βοηθά τους εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν εργαζόμενους από άλλες χώρες του Ε.Ο.Χ..

     Κενές θέσεις εργασίας σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, βιογραφικά σημειώματα ενδιαφερόμενων υποψηφίων αλλά και ότι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά με τη ζωή και την εργασία στο εξωτερικό και πολλές άλλες πληροφορίες σας παρέχονται μέσω του δικτύου EURES.

     Επίσης, στις ευρωπαϊκές παραμεθόριες περιοχές η EURES διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο παρέχοντας πληροφορίες και βοήθεια για την επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες σε σχέση με τις διασυνοριακές μετακινήσεις τους.

   • Υπάρχει έντυπο υλικό για το δίκτυο EURES;
    • Βεβαίως, μπορείτε να το αναζητήσετε από ένα Σύμβουλο Eures η συμμετέχοντας σε εκδήλωση που διοργανώνει το Ελληνικό Δίκτυο Eures.

   • Τι είναι η υπηρεσία my EURES;
    • Η υπηρεσία My EURES παρέχει διάφορες δυνατότητες εξατομίκευσης των υπηρεσιών της πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα EURES με βάση τις προσωπικές ανάγκες σας, είτε ανήκετε στα άτομα που αναζητούν εργασία είτε στους εργοδότες.

     Τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν να συντάσσουν και να αποθηκεύουν προφίλ αναζήτησης και να ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν εμφανίζονται θέσεις απασχόλησης που αντιστοιχούν σε κάποιο προφίλ. Το Βιογραφικό Online του EURES, που προσφέρεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, σας παρέχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσετε το βιογραφικό σας και το θέσετε υπόψη των συμβούλων EURES και των εγγεγραμμένων εργοδοτών.

     Οι εργοδότες μπορούν, ανοίγοντας έναν λογαριασμό αναζήτησης «My EURES» για βιογραφικά υποψηφίων, να συντάσσουν και να αποθηκεύουν προφίλ αναζήτησης και να ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

     Πολλές ακόμη λειτουργίες θα προστεθούν στην υπηρεσία «My EURES», όπως η δυνατότητα εγγραφής συνδρομητών σε ενημερωτικά δελτία.

     Η υπηρεσία «My EURES» παρέχεται δωρεάν τόσο στα άτομα που αναζητούν εργασία όσο και στους εργοδότες.

   • Ποια είναι τα καθήκοντα του συμβούλου EURES και πόσοι απασχολούνται στο ελληνικό δίκτυο;
    • Ο σκοπός του είναι να διατηρεί συστηματική επαφή με άτομα που αναζητούν εργασία στα κράτη – μέλη του Ε.Ο.Χ. αλλά και με εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν προσωπικό από τις παραπάνω χώρες.

     Το Ελληνικό Παράρτημα του EURES διαθέτει ένα ανθρώπινο δυναμικό από 28 Συμβούλους EURES, οι οποίοι βρίσκονται σε 28 Γραφεία Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) της ΔΥΠΑ σε όλη την Ελλάδα.

   • Πώς ενημερώνομαι για τις εκδηλώσεις του ελληνικού δικτύου EURES;
    • Μέσα από την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ (https://www.dypa.gov.gr/), στα κατά τόπους Κ.Π.Α.2 της ΔΥΠΑ, αλλά και μέσα από την πύλη του Δικτύου http://eures.europa.eu στο σύνδεσμο πρόγραμμα εκδηλώσεων επιλέγεται Ελλάδα και πατάτε αναζήτηση.

   • Μέσω ποιού μέσου εκφράζεται το δίκτυο EURES;
    • Βασικό εργαλείο του Δικτύου είναι η πύλη http://eures.europa.eu

     Βασικά χαρακτηριστικά της είναι:

     • Το περιεχόμενο προσφέρεται σε 24 Ευρωπαϊκές γλώσσες.
     • Υπάρχουν χωριστά τμήματα για αναζητούντες εργασία και για εργοδότες.
     • Δυνατότητα προσωποποίησης ενεργειών με το "My EURES".
     • Βιογραφικά συμβατά με Europass CV – Cedefop.
     • Ξεχωριστό link για πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας ανά χώρα.
     • Ξεχωριστό link – Υποσύστημα PLOTEUS – για ευκαιρίες μάθησης ανά χώρα.
   • Τι είναι το δίκτυο EURES και ποιοί συμμετέχουν σε αυτό;
    • Η EURES είναι ένα δίκτυο που δημιουργήθηκε το 1993 για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης των κρατών μελών του Ε.Ο.Χ. (οι χώρες της Ε.Ε. και η Νορβηγία, Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) και των άλλων οργανώσεων εταίρων. Η Ελβετία διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη συνεργασία αυτή. Η από κοινού αξιοποίηση των πόρων των μελών και των οργανισμών εταίρων της EURES εξασφαλίζει σταθερή βάση για το δίκτυο συνεργασίας ούτως ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Αποτελείται από:

     • Το Δίκτυο Δημοσίων Οργανισμών Απασχόλησης
     • Το Δίκτυο Συμβούλων EURES στις χώρες της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ.
     • Το Δίκτυο ατόμων που αναζητούν εργασία και εργοδοτών που αναζητούν προσωπικό.
   • Ερωτήσεις για Δικαιούχους - Ωφελούμενους
    • Είμαι συνταξιούχος. Είμαι δικαιούχος της παροχής;

     Όχι. Οι συνταξιούχοι δεν είναι δικαιούχοι της παροχής.

    • Δεν πρόλαβα να καταθέσω ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Μπορώ να υποβάλω μια απλή αίτηση για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

     Όχι. Αιτήσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

    • Πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής αλλά δεν βλέπω αριθμό επιταγής. Γιατί;

     Επειδή είχατε τις προϋποθέσεις για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, αλλά τα μόριά σας δεν επαρκούσαν για να λάβετε επιταγή θεάματος.

    • Βρίσκω τα στοιχεία μου στο Μητρώο Δικαιούχων και Επιταγή στο όνομά μου, αλλά δεν βλέπω τα ωφελούμενα μέλη μου. Γιατί;

     Ή δεν είχατε δηλώσει το ωφελούμενα μέλη στην αίτηση ή είχατε καταχωρίσει εσφαλμένα στοιχεία για αυτά ή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

    • Για ποιές παραστάσεις μπορώ να κάνω κράτηση με την επιταγή του τέκνου μου ηλικίας 6 ετών;

     Για ωφελούμενους 3-10 ετών δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί κεντρική σκηνή παρά μόνο παιδική. Οι δικαιούχοι μπορείτε να επιλέγετε παιδικές σκηνές για τον εαυτό σας.

    • Διαφωνώ με τα προσωρινά αποτελέσματα ως προς την αίτησή μου. Τι μπορώ να κάνω;

     Έχετε δικαίωμα υποβολής προς την ΔΥΠΑ αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μίας και μόνο ένστασης κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της ορισθείσας στη Δημόσια Πρόσκληση προθεσμίας. Υποβολή ενστάσεων μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν είναι δυνατή. Οι συμμετέχοντες που καταθέτετε ηλεκτρονική ένσταση οφείλετε να τεκμηριώνετε τους ισχυρισμούς σας, επισυνάπτοντας στην ένστασή σας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών σας.

     ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

     • Υποβάλετε ένσταση γιατί δεν εκδόθηκε επιταγή σε ωφελούμενο παιδί σας, του οποίου τα στοιχεία είχατε δηλώσει σωστά στην αίτησή σας. Θα πρέπει με την ένσταση να επισυνάψετε ή προσκομίσετε: αποδεικτικό ασφαλιστικής ικανότητας από τον ασφαλιστικό φορέα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση ΑΜΚΑ.
     • Υποβάλετε ένσταση γιατί δεν μοριοδοτηθήκατε σωστά στο εισοδηματικό κριτήριο. Θα πρέπει με την ένστασή σας να επισυνάψετε ή προσκομίσετε: φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του φορολογικού έτους που ορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση.

     Προσοχή! Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.

    • Είμαι στο οριστικό Μητρώο Δικαιούχων με αριθμό επιταγής. Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω την επιταγή μου;
     • Εισέρχεσθε στο σύστημα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας. Επιλέγετε “αιτήσεις” και στη συνέχεια επιλέγετε την προβολή της αίτησής σας για το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών θεάματος
     • Επιλέγετε το πεδίο: “Επιλογή Θεάτρου /Παράστασης“
     • Επιλέγετε την Περιφερειακή Ενότητα και στη συνέχεια το θέατρο και την παράσταση της προτίμησής σας
     • Για την επιλεγείσα παράσταση, κάνετε κλικ στα ΑΜΚΑ των μελών, τα οποία επιλέγετε να την παρακολουθήσουν. Στη συνέχεια έχετε δύο επιλογές: είτε ακύρωση /επιστροφή αν δεν θέλετε να δεσμεύσετε θέσεις σε παράσταση είτε ολοκλήρωση της διαδικασίας.
     • Εκτυπώνετε τις επιταγές σας.
     • Με την επιταγή θεάματος που έχετε εκτυπώσει μπορείτε να προβείτε σε κράτηση για την παράσταση του θεάτρου που έχετε επιλέξει, κατόπιν συνεννόησης με το θέατρο κατά τη συνήθη διαδικασία. Η ΔΥΠΑ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία κράτησης θέσεων από τους δικαιούχους. Η κράτηση της θέσης σας θα αποτυπώνεται στο σύστημα της ηλεκτρονικής ενεργοποίησης των επιταγών από τους παρόχους.
     • Θα πρέπει να προσέρχεστε στα ταμεία 1⁄2 ώρα πριν από τις παραστάσεις, αλλιώς η θέση σας θα μπορεί να διατεθεί αλλού. Στην περίπτωση αυτή η κράτηση θα ακυρώνεται στο σύστημα από τον πάροχο.

      ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά από δύο ακυρώσεις κρατήσεων η επιταγή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

      

   • Ερωτήσεις για Παρόχους