Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για υπηρεσίες αρμοδιότητας Π.Δ Αττικής

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΑTTIKHΣ, για το έτος 2022». Συνολικός προϋπολογισμός:Μέχρι του ποσού 159.569,30€ πλέον του ΦΠΑ, ήτοι μέχρι του ποσού των 197.865,93€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%).CPV - Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: 09135100-5 Πετρέλαιο Θέρμανσης..

  1. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: Η Εγγύηση συμμετοχής θα καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα καλύπτει το 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  2. Προθεσμία για την ηλεκτρονική κατάθεση των προσφορών: Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 06/12/2022.Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 12/01/2023 και ώρα 15.00 μ.μ.

Προθεσμία για υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος για συμπληρωματικές πληροφορίες/ διευκρινήσεις: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά ψηφιακά υπογεγραμμένα, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

 

Δείτε εδώ τη Διακήρυξη

Πρόσφατα Άρθρα

Περισσότερα