Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για μηνιαία συντήρηση ανελκυστήρων Υπηρεσιών Περ/κης Δ/νσης Κ. και Δ. Μακεδονίας έτους 2023

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά που αφορά τη μηνιαία συντήρηση ανελκυστήρων των Υπηρεσιών αρμοδιότητας Περ/κης Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας έτους 2023, σύμφωνα με τις συνημμένες στην παρούσα Τεχνικές Προδιαγραφές.

Α. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 12.450,00 € πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι ποσού 15.438,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 «15.438,00 €» , προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η υπ. αρ. 1285875/30-12-2022 Βεβαίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων των περ. α) και β) της παρ.1 του άθρου 3 του Π.Δ. 80/2016 για δαπάνη που βαρύνει αποκλειστικά τα επόμενα έτη (ΑΔΑ: ΨΓΦΕ4691Ω2-Σ4Κ)

Η Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (καθαρό ποσό): 12.450,00 € αναλύεται ανά είδος (CPV) ως ακολούθως:
1. CPV: 50750000-7, ποσότητα: 10 τύπος: υπηρεσία, ποσό: 12.450,00 € (καθαρή αξία), ΦΠΑ: 24 %

Β. Η κατάθεση των σφραγισμένων προσφορών πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 16-01-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο σας , είτε να αποσταλούν ταχυδρομικά ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), στην έδρα της Περ/κης Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας, επί της οδού Δωδεκανήσου 10Α Θεσσαλονίκη ΤΚ: 54626.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση